Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Strategia FM zaprasza na bezp³atne szkolenia podczas OneDay Roadshow 2016

11.05.2016


 

Strategia FM to agencja eventowa i public relations, która œwiadczy us³ugi z zakresu komunikacji marketingowej oraz kompleksowej organizacji wydarzeñ biznesowo-promocyjnych.

Agencja specjalizuje siê w organizacji akcji promocyjnych, otwaræ, imprez firmowych, jubileuszowych, komunikacji z mediami oraz komunikacji kryzysowej.

Wœród klientów agencji wymieniæ mo¿na samorz¹dy, przedsiêbiorstwa i sieci handlowe. W 2015 Strategia FM przeprowadzi³a jednoczeœnie w ca³ej Polsce 167 eventów otwarciowych nowej sieci MILA, przy których pracowa³o ponad 1000 osób.

Z okazji 10-lecia agencji Dyrektor Naczelna Agnieszka Bednarczyk dzieli siê wiedz¹ i doœwiadczeniem. Z tej okazji, po pe³nej sali uczestników szkolenia podczas RemaCongress 2016, agencja zaprasza na dwa kolejne bezp³atne szkolenia podczas OneDay Roadshow w Warszawie 05.09.2016 i Chorzowie 09.09.2016.

Tematy szkoleñ: „Narzêdzia public relations do budowania wizerunku firmy i produktu w Polsce”, „Relacje i komunikacja w sprzeda¿y produktów i us³ug”. Uczestnik pokrywa tylko koszt certyfikatu za udzia³ w szkoleniu. Wiêcej informacji na stronie www.strategiaFM.pl

 

Strategia FM – Event Marekting and Public Relations Agency, Park Przemys³owo-Technologiczny, ul. Wa³y Dwernickiego 117/121, 42-202 Czêstochowa, Okopowa Business Spot, ul. Okopowa 56/, 01-042 Warszawa, +48 609 456 006, +48 34 37 31 006, biuro@strategiaFM.pl, www.strategiaFM.pl