Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Stedman® – to wiêcej ni¿ tylko zwyk³e T-shirty!

29.05.2014

Czy wiedzieli Pañstwo, ¿e marka Stedman® powsta³a przed szeœædziesiêcioma laty w USA? Ju¿ w roku 1953 Stedman Manufacturing Company produkowa³a w Asheboro, North Carolina, odzie¿ sportow¹ i bieliznê mêsk¹ i ch³opiêc¹. Dzisiaj, ponad 60 lat póŸniej, z dum¹ pod¹¿amy œladami naszych za³o¿ycieli i nieustannie rozwijamy ich idee.


→ Wci¹¿ dalej siê rozwijamy!

Nasz Dzia³ Projektowy stale obserwuje rynek i zbiera informacje dotycz¹ce wa¿nych nowoœci w zakresie materia³ów, kolorów, form i krojów. Aktualne trendy w segmencie detalicznym s¹ podchwytywane i po odpowiednim dopasowaniu wprowadzane do programu promocji. W ten sposób powsta³a na pocz¹tku roku 2014 nowa kolekcja „Stedman® Stars“. Nowe Stedman® Stars s¹ inspirowanymi przez handel detaliczny stylami, w najwy¿szym stopniu spe³niaj¹cymi wysokie wymagania stawiane modnej odzie¿y promocyjnej: idealnie dopasowane kroje, fantastyczne kolory i nowe kompozycje materia³owe tworz¹ doskona³¹ podstawê do zdobienia.

Nowe Stedman® Stars i Stedman® Active-Styles nie posiadaj¹ ani nadrukowanej ani wszytej na karku metki z nazw¹ – lecz jedynie wszyt¹ na karku niewielk¹ metkê z rozmiarem; metka z symbolami dotycz¹cymi prania zosta³a wszyta w boczny szew. W ten sposób umo¿liwiamy naszym Klientom „private labeling“.


→ Aktywniej ni¿ dotychczas ze Stedman® Active

Szczególnie w ostatnich latach stale wzrasta³ popyt na modn¹ odzie¿ sportow¹ i funkcjonaln¹: czêsto zwyk³e koszulki typu T-shirt ju¿ nie wystarczaj¹ do spe³nienia aktualnych wymagañ. Klienci coraz czêœciej poszukuj¹ konkretnych, modnych, zgodnych z duchem czasu krojów, aktualnych kolorów i wysokogatunkowych, odznaczaj¹cych siê funkcjonalnoœci¹ materia³ów.

Nasz¹ sportow¹ odpowiedzi¹ na ten ogromny popyt by³a, wprowadzona na pocz¹tku roku 2013, linia „Stedman® Active“! Oferuj¹c modne sportowe style – od koszulek linii Active Sport-T-Shirt z reguluj¹cego wilgotnoœæ poliestru typu ACTIVE-DRY° poprzez swobodne Active Hoodies do lekkich, oddychaj¹cych produktów linii Active Fleece – z powodzeniem zareagowaliœmy na wzrastaj¹cy popyt na wysokogatunkow¹, funkcjonaln¹ odzie¿ sportow¹ i outdoorow¹.

Ale to jeszcze nie wszystko: W lecie 2014 roku popularna kolekcja Stedman® Active zosta³a poszerzona o dalsze style, miêdzy innymi o siedem wykonanych ze szczególnie elastycznego, oddychaj¹cego materia³u typu „Bird-Eyelet“-Mesh. Oferuj¹c w sumie 24 modne Active-Styles w 17 fantastycznych kolorach z ró¿nych funkcjonalnych materia³ów kolekcja Stedman® Active tworzy doskona³¹ podstawê dla aktywnej sportowej promocji!


→ Od pocz¹tku najwy¿sza jakoœæ!

Ju¿ na etapie projektowania nowych Stedman®-Styles intensywnie wychodzimy naprzeciw ¿yczeniom naszych Klientów zaopatruj¹cych przede wszystkim rynek promocji. Z tego wzglêdu szczególne znaczenie ma dla nas przydatnoœæ podstawowych materia³ów do zdobienia. Dlatego te¿ np. zwracamy szczególn¹ uwagê, aby miejsca przeznaczone do ewentualnego zadrukowania by³y wolne od przeszkadzaj¹cych szwów i wszywek. Ponadto wszystkie produkty poddajemy wstêpnym testom pod k¹tem optymalnych mo¿liwoœci ich znakowania. We wspó³pracy z naszymi producentami stale rozwijamy nasze podstawowe materia³y w celu zapewnienia dostaw produktów najwy¿szej jakoœci.

Równie¿ w odniesieniu do naszych produktów z bawe³ny marki Stedman® stawiamy na najwy¿sz¹ jakoœæ. Dlatego do produkcji u¿ywamy wy³¹cznie wysokogatunkowej bawe³ny typu Ring Spun. W³ókna te s¹ znacznie bardziej miêkkie i delikatniejsze dla skóry ni¿ tania, szorstka bawe³na typu Open End i przez jednoczesne zgêszczenie bawe³ny typu Ring Spun dzianina staje siê mocniejsza i bardziej wytrzyma³a. Do tego dochodzi wiele dalszych korzyœci, jak bardziej g³adki wygl¹d dzianiny, co z kolei tworzy lepsz¹ podstawê do jej znakowania.

Do produkcji modeli kolekcji Stedman® Stars stosujemy technikê zwan¹ „Full-Feeder“, ³¹cz¹c czesan¹ bawe³nê typu Ring Spun z elastanem, co umo¿liwia równomierne rozprowadzenie elastanu w ca³ej dzianinie. W ten sposób powstaje bardziej miêkki i elastyczny materia³, odznaczaj¹cy siê wysokim komfortem noszenia, stabilnoœci¹ formy i szczególnie g³adk¹, ³atw¹ do zadrukowania powierzchni¹.


→ Odpowiedzialnoœæ jest nasz¹ dewiz¹!

Dzisiejszy œwiat biznesu wymaga dostarczania coraz lepszych produktów i us³ug w konkurencyjnych cenach. Wymagane jest równie¿ postêpowanie zgodne z zasadami odpowiedzialnoœci i etyki. Przy tym nieodzowna jest uczciwoœæ i przestrzeganie obowi¹zuj¹cych w globalnej gospodarce przepisów prawnych.

My jako firma Smartwares® Printables zdajemy sobie sprawê z ponoszonej przez nas odpowiedzialnoœci i postêpujemy zgodnie z t¹ wiedz¹. Odpowiedzialnoœæ biznesowa nie jest dla nas tylko trendem, lecz od pocz¹tku jest ona mocno zakorzeniona w etykê naszego przedsiêbiorstwa.

 

Globalna ochrona œrodowiska jest g³ównym celem Smartwares® Printables, wspieranym ekologicznym stylem zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. D¹¿¹c do nieustannej poprawy naszego bilansu ekologicznego zwracamy uwagê na zachowanie zasobów, zmniejszanie iloœci wytwarzanych odpadów i oszczêdne wykorzystywanie wody, energii i surowców.

 

Nasz CSR-Team („Corporate Social Responsibility“, co oznacza spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorstwa) kontroluje zak³ady produkcyjne w celu zagwarantowania wysokich standardów warunków pracy, spo³ecznych i ochrony œrodowiska. My NIE wspó³pracujemy z poddostawcami w zakresie kontroli jakoœci, poniewa¿ chcemy zapewniæ jej optymalny poziom. Nasz CSR-Team regularnie i bardzo dok³adnie kontroluje warunki bezpieczeñstwa pracy panuj¹ce u naszych producentów.

Nasza odzie¿ i nasz osprzêt spe³niaj¹ wymagania OEKO-TEX® 100 Standard. Ponadto dzia³amy zgodnie z przepisami Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP®). Postanowienia i przepisy traktowane s¹ jako nadzwyczaj wa¿ne i s¹ konsekwentnie realizowane zarówno przez nas jak i przez naszych partnerów handlowych.


→ O Smartwares® Printables

Smartwares® Printables GmbH nale¿y do piêciu najwiêkszych w Europie oferentów wysokogatunkowych tekstyliów reklamowych. Popularna marka Stedman® oferuje szerokie portfolio daj¹cych siê zadrukowaæ koszulek typu T-shirt, bluz, koszulek typu polo i innej odzie¿y do noszenia w czasie wolnym. Posiadaj¹c g³ówn¹ siedzibê w Aachen i magazyn w Gent, przedsiêbiorstwo odnosi korzyœci z silnej obecnoœci na rynkach 40 krajów.

 

Dalsze informacje znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej: www.stedman.eu