Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Srebrne Mistrzostwa Polski Laser Radial

03.10.2017

Podczas Mistrzostw Polski w klasie Laser Radial, które odby³y siê w dniach 14-17 wrzeœnia w Gdañsku, Dawid Kania zdoby³ srebrny medal wœród stawki 86 zawodników wygrywaj¹c trzy wyœcigi. Mimo wymagaj¹cych warunków, Dawid œwietnie poradzi³ sobie w rywalizacji z wybitnymi polskimi ¿eglarzami, min. Marcinem Rudawskim – aktualnym Mistrzem Œwiata w tej klasie, który wywalczy³ br¹zowy medal oraz z Aleksandrem Arianem, który zwyciê¿y³ w regatach.

    Tak imponuj¹cy wynik na Mistrzostwach Polski podsyca apetyt na dobre rezultaty Dawida podczas rozpoczynaj¹cych siê na pocz¹tku paŸdziernika Mistrzostwach Europy, które odbêd¹ siê
w stolicy Katalonii, Barcelonie.

    Rodan jest sponsorem Dawida Kani i jedynym w Polsce dealerem jachtów Dragonfly.

www.dreamaran.pl

www.facebook.com/dragonflytrimaranspl/