Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Spotkanie Zarz¹du PIAP -plany PIAP na 2017 rok

23.11.2016


Spotkanie nowego sk³adu Zarz¹du Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych odby³o siê w £odzi, 17 listopada br. Spotkanie by³o okazj¹ do nakreœlenia planów Izby na najbli¿szy rok, który z uwagi na obchodzony jubileusz 10-lecia, zapowiada siê wyj¹tkowo.


W spotkaniu Zarz¹du PIAP wziêli udzia³: Edyta Lisowska – Prezes PIAP, Tomasz Chwi³owicz – Wiceprezes PIAP, Magda Owczarska – Wiceprezes PIAP, Cz³onkowie Zarz¹du: Monika Dziewoñska, Anna Roszczak, Maciej Dembiñski, Wojciech W¹sowski oraz Katarzyna Wojniak – Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP. Uczestnicy omówili plany Izby na 2017 rok oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, które zosta³y przekazane na rêce Zarz¹du podczas ostatniego Walnego Zebrania Cz³onków PIAP.


Podczas spotkania rozmawiano na temat koncepcji ok³adki katalogu PIAP oraz stoiska targowego, jakie bêdzie towarzyszy³o promocji Izby podczas targów w przysz³ym roku. Du¿o czasu zajê³o planowanie przysz³orocznych obchodów 10-lecia PIAP i jubileuszowego eventu. Z tej okazji przysz³oroczne Walne Zebranie PIAP bêdzie mia³o równie¿ wyj¹tkow¹ formê spotkania integracyjnego po³¹czonego ze œwiêtowaniem. W planach jest tak¿e przygotowanie filmu promuj¹cego Izbê, który bêdzie wizytówk¹ PIAPu i narzêdziem do zdobywania nowych cz³onków. Obchody 10-lecia s¹ doskona³¹ okazj¹, do przygotowania materia³u multimedialnego.


Zarz¹d chce tak¿e zintensyfikowaæ dzia³ania marketingowe promuj¹ce upominek reklamowy i Cz³onków PIAP poza nasz¹ bran¿ê. Informacje na temat dzia³añ Izby i skutecznoœci upominków pojawiaj¹ siê ju¿ m.in. w czasopiœmie skierowanym do bran¿y prawniczej Law Bussines Quality oraz czasopiœmie skierowanym do kobiet sukcesu: Imperium Kobiet. Regularnie dzia³ania reklamowe prowadzone s¹ tak¿e w magazynie Marketer+.


Zarz¹d PIAP zamierza tak¿e kontynuowaæ tradycjê spotkañ regionalnych PIAP równie¿ w 2017 roku wraz z organizacj¹ bezp³atnych szkoleñ z zakresu interaktywnych form reklamy oraz strategii rozwojowej firmy. Po raz kolejny przeprowadzone zostan¹ tak¿e badania bran¿owe. Tym razem jednak Zarz¹d PIAP podejmie siê próby zlecenia przeprowadzenia badania niezale¿nej firmie badawczej lub uczelni wy¿szej, a celem badañ bêdzie przede wszystkim okreœlenie wielkoœæ rynku.

 

Posiadanie takich danych zwiêkszy presti¿ PIAPu, jako reprezentanta bran¿y i bêdzie wa¿n¹ kart¹ przetargow¹ podczas dzia³añ lobbingowych. W nadchodz¹cym roku PIAP zamierza tak¿e zintensyfikowaæ swoje dzia³ania lobbingowe, ¿eby umocniæ swoj¹ pozycjê wa¿nego podmiotu gospodarczego i wzmocniæ g³os firm z bran¿y reklamowej. W tym celu konieczna bêdzie wiêksza aktywnoœæ firm cz³onkowskich.


Rok 2017 zapowiada siê bardzo obiecuj¹co, pracowicie ale przede wszystkim jeszcze bardziej owocnie. Iloœæ inicjatyw podejmowanych przez Izbê z roku na rok siê zwiêksza, przez co roœnie tak¿e jej rozpoznawalnoœæ i pozycja.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.
Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426