Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wstęp

12.08.2021

Mateusz Wojciechowsk

Niniejszy artykuł otwiera cykl wpisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem tych publikacji będzie m.in. wyjaśnienie, czym jest spółka z o.o. i jak ją założyć, a także próba odpowiedzi na pytania, czy taka forma działalności faktycznie zabezpiecza wspólników przed ewentualnymi problemami i jaką ma ona przewagę nad innymi modelami biznesowymi.

 

Zapewne każdy z nas słyszał kiedyś o spółkach i w ogólnym założeniu wie, na czym one polegają i jak funkcjonują. Polskie ustawodawstwo przewiduje kilka rodzajów spółek. Pierwsza grupa to spółki osobowe, do których zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Druga grupa to spółki kapitałowe, do których zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

 

Kodeks spółek handlowych nie podaje definicji spółki z o.o., można jednak wyróżnić jej pewne charakterystyczne cechy (wymieniono najistotniejsze). Spółka z o.o. ma osobowość prawną, posiada kapitał zakładowy, jest osobą prawną i podlega podwójnemu opodatkowaniu. Skład osobowy spółki z o.o. nie jest trwały, co oznacza, że wspólnik może sprzedać swoje udziały innemu podmiotowi. Jest ona co do zasady przewidziana dla kilku wspólników, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Prowadzenie spraw spółki należy do zarządu, jednakże wspólnikom przysługuje prawo kontroli. W spółce z o.o. uchwały wspólników mogą zapadać poza zgromadzeniem wspólników, a ponadto każdy z nich może domagać się rozwiązania spółki przez sąd.

 

Co do zasady wyróżnia się 5 etapów powstawania spółki z o.o.:

1. Podpisanie umowy spółki. Umowa spółki może zostać sporządzona w formie aktu notarialnego albo też może zostać podpisana elektronicznie. Na popularności zyskuje elektroniczne zakładanie spółek z o.o. w tak zwanym trybie S24. Podpisanie umowy następuje wówczas przy pomocy profilu zaufanego (szerzej w jednym z kolejnych artykułów);

2. Wniesienie kapitału zakładowego. Wkład na kapitał zakładowy może mieć charakter pieniężny albo niepieniężny. Obecnie minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5.000,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały;

3. Powołanie zarządu – członkami zarządu mogą być wspólnicy zawiązujący spółkę albo też podmioty niebędące wspólnikami;

4. Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Powołanie organu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje wtedy, gdy ustawa albo umowa spółki tak stanowi;

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców.

 

Osoby, które chcą założyć spółkę z o.o., często zastanawiają się, pod jaką firmą działać. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Tworzenie nazwy spółki to proces, który wymaga dogłębnego przemyślenia nie tylko z uwagi na wymogi prawne, ale także ze względu na aspekty biznesowe i marketingowe. Za przykład posłuży fikcyjna spółka „Wojciechowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Nazwa z naszego przykładu zawiera dwa obligatoryjne elementy: rdzeń (w przedstawionym przykładzie jest to nazwisko), a także formę prawną (sp. z o.o.). Firmę z naszego przykładu można oczywiście wzbogacić o dodatkowe elementy, przykładowo „Wojciechowski Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Doświadczenie pokazuje, że liczba spółek i podobieństwo firm będących na rynku jest tak duże, że przed przystąpieniem do zawiązywania spółki należy sprawdzić, czy aby nie istnieje już spółka o takiej samej albo bardzo podobnej nazwie. Może się zdarzyć, że sąd odmówi rejestracji spółki, której firma jest identyczna albo bardzo podobna do innej. Oczywistym jest, że firma spółki nie może zawierać treści uznawanych społecznie za nieakceptowalne.

 

Należy także wziąć pod uwagę aspekt biznesowy i marketingowy. Dobrze, aby skrót firmy łatwo się wypowiadało. Przytoczony powyżej przykład „Wojciechowski Budownictwo sp. z o.o.” idealnie nadaje się do „skrócenia”. Przykładowo kontrahent poleca nas innemu przedsiębiorcy, mówiąc: „Jedź do WB” (dla porównania: „DYZB Dyziak Yerka Zenonik Budownictwo Sp. z o.o.”). Zalecam także, aby nazwa firmy nie nasuwała skojarzeń z innymi, podobnie brzmiącymi słowami, jak dzieje się np. dla transport i trasport. Może być to przyczyną wielu błędów w korespondencji formalnej i utrudniać dochodzenie praw na drodze sądowej.

 

Powyższe rozważania wskazują, że jeszcze przed założeniem spółki wspólnicy muszą podjąć ciężką pracę i przemyśleć wiele aspektów nowo tworzonego podmiotu. Dalsze zagadnienia dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną rozwinięte w kolejnych artykułach.

 

Radca Prawny Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 Lenartowice

tel. 537-978-473

 

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Gifts Journal Polska. Do pobrania TUTAJ