Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

SOFTWAVES – nowa marka w L-Shop-Team

15.06.2016

 

Wygodne, lekkie, praktyczne, ze skórzan¹ wyœció³k¹, dostêpne  równie¿ z  atrakcyjnym, radosnym wzorem.

Marka  SOFTWAVES, od po³owy maja , znalaz³a siê w ofercie L-SHOP-TEAM – dystrybutora produktów reklamowych . Artyku³y te zosta³y wprowadzone do sprzeda¿y  z myœl¹ o tych agencjach, których klientami s¹ firmy np.z  sektora medycznego, rehabilitacyjnego czy odnowy biologicznej.  To tylko uzupe³nienie dotychczasowej oferty L-Shop-Team dla tych bran¿ – wœród produktów mo¿na znaleŸæ min. fartuchy medyczne, tuniki, rêczniki, koszulki.

www.ksiazkawyboru.pl