Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Smycz z alkotestem РnowoϾ w ofercie GIFT STAR

07.04.2016

 

Producent gad¿etów reklamowych poleca nowoœæ wœród akcesoriów do logosmyczy.


GIFT STAR posiada ponad 80 modeli smyczy z ró¿nymi akcesoriami. To w³aœnie te akcesoria tworz¹ wraz ze smycz¹ unikatowy charakter produktu promocyjnego. Je¿eli smycze wyposa¿ymy w pomadki, kieliszki, etui do telefonów, pen-drive, ski-pass, czy w³aœnie alko test, to smycz staje siê natychmiast produktem efektownym, a zarazem bardzo funkcjonalnym i oryginalnym.


Smycz z alkotestem wszytym lub mocowanym nap¹ silikonow¹ na karabiñczyku to, jak informuje producent i dystrybutor, doskona³y noœnik reklamy, produkt polskiej produkcji, w korzystnej cenie dla partnerów.

 

W³aœciwoœci gad¿etu reklamowego to:

– produkt z czterostopniow¹, czyteln¹ skal¹ pomiaru (00-02-05-08);

– produkt wzmacniaj¹cy pozytywny wizerunek firmy – propaguj¹cy   bezpieczn¹ jazdê, buduj¹cy odpowiedzialnoœæ spo³eczn¹;

– produkt charakteryzuj¹cy siê ponad 98% dok³adnoœci¹;

– produkt atestowany, spe³niaj¹cy normy miêdzynarodowe;

– produkt ³atwy w obs³udze; standardowa instrukcja obs³ugi w  jêzyku polskim, angielskim oraz obrazkowa.


www.giftstar.pl