Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Smycz w pe³nym kolorze z odblaskiem? Nowatorskie podejœcie firmy Dragon

25.04.2017

 

Smycze reklamowe ju¿ od dawno spe³niaj¹ rolê skutecznego i atrakcyjnego gad¿etu reklamowego. Wykorzystanie ró¿norodnych technologii wytwarzania powoduje ¿e s¹ one bardzo kolorowe i przyci¹gaj¹ce oko. Mo¿na tak¿e spotkaæ smycze, które pe³ni¹ dla pieszych funkcjê wymaganego przepisami prawa ruchu drogowego odblasku.

 

Ciê¿ko jest jednak po³¹czyæ w jednej smyczy zalety kolorowej smyczy reklamowej i elementy pozwalaj¹ce byæ widocznym na ulicy po zmroku. Przewa¿nie gad¿ety s¹ jednokolorowe, b¹dŸ na odblaskuj¹cym tle znajduje siê monochromatyczny nadruk.

 

Firmie Dragon z Nowego Targu taka sztuczka uda³a siê i to z bardzo dobrym efektem. Smycze oferowane przez t¹ firmê s¹ nasycone pe³n¹ palet¹ barw naniesionych metod¹ sublimacji, a s¹ zarazem odblaskowe. Materia³ odbijaj¹cy œwiat³o, zajmuje jedynie niewielki fragment szerokoœci smyczy, ale dziêki temu, ¿e umieszczony jest wzd³u¿ ca³ej smyczy czyni zadoœæ wymaganiom przepisów i podbijaj¹ rynek.

www.dragon-nowytarg.pl