Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Smartwares Printables zmienia nazwê na Stedman

28.04.2015

Aachen, 28 kwietnia 2015 r. Ze skutkiem natychmiastowym firma Smartwares Printables GmbH, nale¿¹ca do europejskich liderów bran¿y reklamowych wyrobów tekstylnych, zmienia nazwê na Stedman GmbH. Natomiast brytyjskie przedsiêbiorstwo Smartwares Printables Ltd. bêdzie nosi³o nazwê Stedman Apparel Ltd.

Zmiana nazwy firmy nastêpuje w trakcie skupiania siê na naszej marce w³asnej o tej samej nazwie, czyli Stedman®. Przez u¿ycie tej samej nazwy przedsiêbiorstwo podkreœla znaczenie odnosz¹cej sukces marki, a na zewn¹trz firma uzyskuje szczególnie wyraŸny profil.

Dla klientów dotychczasowej firmy Smartwares Printables GmbH oraz Smartwares Printables Ltd. zmiana nazwy nie powoduje ¿adnych komplikacji. Wszystkie istniej¹ce umowy pozostaj¹ wa¿ne, a wszystkie produkty i us³ugi oferowane s¹ nadal w znanej i sprawdzonej jakoœci.

O firmie Stedman
Stedman (niegdyœ Smartwares Printables) z pomyœlnie prowadzon¹ mark¹ o tej samej nazwie, zalicza siê do piêciu najwiêkszych dostawców wysokogatunkowych tekstylnych wyrobów reklamowych w Europie. Przedsiêbiorstwo z g³ówn¹ siedzib¹ w Aachen i magazynem w Gent, z sukcesami jest obecne na rynkach 40 krajów.

Kontakt:
Stedman GmbH
Eddy Velghe
Director Finance, HR, BPO
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Phone: +49 (0) 241/70 50 232
Fax: +49 (0) 241/70 50 225
E-mail: eddy.velghe@stedman.eu