Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Smartband, czyli gad¿et dla aktywnych w ofercie jettStudio

08.08.2017

Inteligentne opaski monitoruj¹ce aktywnoœæ, choæ skierowane s¹ g³ównie do osób aktywnych fizycznie, to z powodzeniem wykorzystywane s¹ równie¿ podczas codziennych czynnoœci. Urz¹dzenia zagoœci³y na sta³e w ofercie gad¿etów sportowych a dziêki mo¿liwoœci oznakowania równie¿ gad¿etów reklamowych.

Znany importer upominków reklamowych firma jettStudio prezentuje bogaty asortyment gad¿etów sportowych, w tym monitory aktywnoœci. Jednym z monitorów proponowanych przez dystrybutora jest model SPORTS BRACE 2.0.

SPORTS BRACE 2.0 to œwietna, elegancka i wodoodporna opaska z panelem dotykowym, która œledzi aktywnoœæ u¿ytkownika przez ca³y dzieñ. Zlicza kroki, przebyt¹ odleg³oœæ, spalone kalorie i monitoruje jakoœæ snu. Posiada równie¿ wbudowany budzik. Opaska pasuje na ka¿dy nadgarstek i ma 10-dniow¹ ¿ywotnoœæ baterii od pe³nego na³adowania. Model dostêpny w kolorach: czerwony, niebieski, czarny. W zestawie kabel USB do ³adowania.

Pe³na oferta dostêpna na stronach dystrybutora: www.jettstudio.pl i www.pslworld.com.