Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Skrobaczki reklamowe do szyb

02.11.2017

Niezwykle praktyczny gad¿et stanowi¹cy nieodzowny atrybut ka¿dego przezornego kierowcy.
Kto choæ raz mia³ okazjê zmagaæ siê ze szronem i lodem pokrywaj¹cym samochodowe szyby
w mroŸny poranek, ten wie, jakim b³ogos³awieñstwem jest posiadanie tego praktycznego przedmiotu pod rêk¹.
Skrobaczka oprócz funkcji u¿ytecznej spe³nia tak¿e funkcjê niebanalnego noœnika reklamowego.

Skrobaczki produkujemy w ró¿nych kolorach oraz znakujemy w technice
tampodruku, druk UV, naklejki p³askiej lub 3D, jednostronnie lub obustronnie.

www.altivo.pl