Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Skrepka Expo – Miêdzynarodowe Targi Materia³ów Papierniczych i Biurowych

08.09.2017

Miêdzynarodowe Specjalistyczne Targi Materia³ów Papierniczych i Biurowych „Skrepka Expo” to wiod¹ce targi materia³ów papierniczych i najwiêksze wydarzenie B2B w Rosji, odzwierciedlaj¹ce dynamiczny rynek materia³ów papierniczych i biurowych, produktów szkolnych, artyku³ów hobby i materia³ów kreatywnych, suwenirów i artyku³ów zaopatrzeniowych.

Tradycyjnie, na targach zaprezentowane zostan¹ nowoœci produktowe i innowacyjne rozwi¹zania bran¿owe. Organizatorzy targów „Skrepka Expo” stworzyli warunki bliskie doskona³oœci – dla bezpoœrednich negocjacji pomiêdzy dostawcami i nabywcami, dla prezentacji, wymiany informacji i doœwiadczeñ w procesach biznesowych, a tak¿e dla warsztatów i pokazów, konferencji i seminariów.

Ka¿dego roku ponad 200 uczestników wystawia swoje produkty na powierzchni 12 tysiêcy metrów kwadratowych. Poœród nich znajd¹ siê dostawcy z Rosji, W³och, Francji, Niemiec, Austrii, Polski, Chin, Japonii, Tajlandii, Turcji, Indii, Bia³orusi i wielu innych.

Zwiedzaj¹cymi targi s¹ specjaliœci z bran¿y papierniczej i biurowej, suwenirów, prezentów i innych bran¿y powi¹zanych, którzy odwiedzaj¹ targi z zamiarem pozyskania nowych, interesuj¹cych dostawców i nabycia produktów dla swoich firm (ponad 85% zwiedzaj¹cych decydujeo nabyciu produktów wystawców).

Dowiedz siê wiêcej o targach: http://en.skrepkaexpo.ru/

WeŸ udzia³: http://en.skrepkaexpo.ru/request-form-for-the-participation/