Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Seria piecz¹tek ekologicznych Green Line

16.05.2016

 

Firma COLOP przypomina o wyj¹tkowej serii piecz¹tek Green Line. Produkty te wykonano
z materia³ów, które zosta³y odzyskane w procesie recyklingu w min. 75% – 80%. Jakoœæ piecz¹tek zosta³a potwierdzona certyfikatem Zarz¹dzania Œrodowiskowego.

 

W ofercie dostêpnych jest 5 grup piecz¹tek ekologicznych. Charakteryzuj¹ siê przyjaznym, zielonym kolorem, tak bardzo lubianym przez naszych klientów. Piecz¹tki Green Line to doskona³e rozwi¹zanie dla rosn¹cej liczby przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z ochron¹ œrodowiska oraz dla wszystkich firm dbaj¹cych o wyposa¿enie w produkty eko. To tak¿e rozwi¹zanie dla indywidualnych klientów dbaj¹cych o ochronê zasobów naturalnych.

 

Pierwsz¹ grup¹ piecz¹tek ekologicznych s¹ automaty z serii Printer IQ. Sprawdz¹ siê doskonale
w biurze. Jedn¹ z ich najwa¿niejszych cech jest personalizacja piecz¹tki. Wystarczy umieœciæ karteczkê
w okienku o dowolnym wzorze. Posiadamy 3 formaty piecz¹tek IQ: 20 (14 x 38mm), 30 (18 x 46 mm) oraz 40 (23 x 59 mm).

 

Kolejn¹ grup¹ s¹ piecz¹tki kieszonkowe: Pocket Plus oraz Stamp Mouse. Najlepiej po³¹czyæ je w zestawie: piecz¹tka firmowa + prywatna. S¹ to niewielkie piecz¹tki, które mo¿esz schowaæ do kieszeni czy torebki i mieæ zawsze przy sobie. Stosuj¹ je zazwyczaj lekarze, przedstawiciele handlowi czy osoby pracuj¹ce w ci¹g³ym ruchu. Dostêpne w dwóch rozmiarach: 20 (14 x 38 mm) oraz 30 (18 x 46 mm).

 

Wytrzyma³e piecz¹tki wyprodukowane z myœl¹ o intensywnym u¿ytkowaniu – mowa o ekologicznych piecz¹tkach Classic Line. Zawieraj¹ drewniany uchwyt oznaczony symbolem FSC, który potwierdza przestrzegania zasad ekologii w procesach produkcji leœnej. Oferta COLOP posiada dwa rozmiary piecz¹tek szkieletowych Green Line: 30 x 45 mm, 35 x 58 mm.

 

To jeszcze nie koniec propozycji piecz¹tek ekologicznych. Kolejny zbiorem piecz¹tek s¹ ekologiczne numeratory oraz datowniki o wysokoœci czcionki 4mm. Datowniki oraz numeratory s¹ zwykle stosowane przy stemplowaniu faktur, delegacji, dzienników korespondencji oraz ró¿nego rodzaju dokumentacji. Wykorzystywany g³ównie w biurach.

 

Polecamy!

 

ww.colop.pl