Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony firmy ASGARD!

01.10.2014

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony firmy ASGARD!

Nowa szata graficzna to tylko jedna z wielkich zmian, które zauwa¿yæ mo¿na na nowej stronie ASGARDU, jednego z wiod¹cych importerów upominków reklamowych, wydawcy katalogu Blue Collection. Wprowadzono szereg udogodnieñ, które na celu maj¹ przede wszystkich usprawnienie pracy oraz zaoszczêdzenie czasu wspó³pracuj¹cych z ASGARDEM agencji reklamowych.

Dziêki mo¿liwoœci logowania klienci zyskali dostêp do:

– cen obni¿onych o indywidualny rabat agencyjny,
– zawsze aktualnych cenników,
– oczekiwanych dostaw naszych produktów,
– tworzenia spersonalizowanych ofert dla swoich klientów,
– a tak¿e intuicyjnego sklepu internetowego dostêpnego 24h na dobê, 7 dni w tygodniu!

Korzystanie z nowej strony to wygoda i szybkoœæ dokonywania zakupów!

Zachêcamy do logowania siê na www.asgard.pl!
W celu utworzenia konta lub uzyskania szczegó³owych informacji prosimy o kontakt pod adresem marketing@asgard.pl