Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Sagaform Coffee Collection 2015

13.01.2015

 

Witam, mi³o nam poinformowaæ o nowej ofercie jednej z naszych marek - rozbudowane portfolio 
kubków szwedzkiej marki Sagaform, mo¿na znakowaæ ju¿ od 1 sztuki.
Z tej okazji stworzyliœmy kolekcjê Sagaform Coffee Collection 2015 w promocjê której zaanga¿owaliœmy Mistrzów Œwiata Latte Art - Agnieszkê Rojewsk¹ i Mateusza Gacê. Materia³y, video z sesji oraz wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na linku. https://www.youtube.com/watch?v=Ce1y0aAkuaQ