Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rynki azjatyckie – bezpieczny import z Chin

12.03.2014
Wielkopolska Szko³a Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Gifts Journal zaprasza na szkolenie: Rynki azjatyckie – bezpieczny import z Chin
 
Szkolenie skierowane jest do przedsiêbiorców oraz osób indywidualnych zainteresowanych rozpoczêciem wspó³pracy z firmami dzia³aj¹cymi na rynku chiñskim.


Korzyœci:
– 100% praktycznej wiedzy, która pozwoli  Pañstwu rozwin¹æ kontakty z chiñskimi partnerami,
– wiedza z pierwszej rêki – nasz trener mieszka³ w Chinach i pracowa³ jako mened¿er produktu w chiñskiej firmie,
– poznasz odmienne zwyczaje biznesowe Chiñczyków, dziêki czemu unikniesz ryzyka kulturowego,
– dowiesz siê jak odnieœæ sukces w kontakcie z chiñskimi firmami.

Temat szkolenia: Rynki azjatyckie – bezpieczny import z Chin.

1.       Wprowadzenie do tematu:

a)       Czym s¹ Chiny? Wspó³czesne Chiny – realia polityczne i spo³eczne oraz ich  wp³yw na dzia³alnoœæ biznesow¹ w Chinach.

b)       Elementy kultury biznesu – chiñska etykieta biznesu.

2.      ABC importu z Chin:

a)      Znalezienie odpowiedniego dostawcy w Chinach.

b)      Sposoby ograniczenia ryzyka otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem.

c)      Transport i obs³uga celna.

3.      Odnieœæ sukces w Chinach:

a)      G³ówne b³êdy pope³niane przez rozpoczynaj¹cych wspó³pracê z Chinami.

b)      Import? A mo¿e export?

 

Rozpoczêcie szkolenia: 2 kwietnia 2014r. (9:00-15:00), 

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, budynek Altum (wie¿owiec), ul. Powstañców Wlkp. 16, Poznañ, sala 1221a 

Cena: 350PLN + VAT zw.

Zg³oszenia: wsb@ue.poznan.pl

Wiêcej informacji: http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wielkopolska-szkola-biznesu-uep,c1383/szkolenia-i-doradztwo,c1390/szkolenia-otwarte-rekrutacja,c1698/rynki-azjatyckie-bezpieczny-import-z-chin-2-04-2014,a12918.html