Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ruszy³a produkcja smyczy w ALTIVO

11.09.2017

Smycze z logo i nadrukami s¹ jednymi z popularniejszych przedmiotów, za pomoc¹ których mo¿na promowaæ swoj¹ firmê, b¹dŸ has³o reklamowe.
W odpowiedzi na szerokie zainteresowanie naszych klientów tym produktem, postanowiliœmy rozpocz¹æ w³asn¹ produkcjê.
Wykonujemy je od podstaw z trwa³ej taœmy poliestrowej dostêpnej w rozmiarach 10, 15, 20 i 25 mm, znakowanej jedno lub obustronnie metod¹ sublimacji. Dodatkowo smycz mo¿e byæ zakoñczona karabinkiem, zaczepem do telefonu, kó³kiem b¹dŸ innym elementem zale¿nie od ¿yczenia klienta.
Z nami mo¿ecie byæ pewni, ¿e otrzymacie produkt estetyczny, wytrzyma³y i w 100% polski. Gwarantujemy szybkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny!

www.altivo.pl    e-mail: biuro@altivo.pl