Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ruszy³a nowa strona internetowa www.ritterpolska.pl

28.03.2017

 

Przedstawiamy Pañstwu now¹ stronê internetow¹ producenta d³ugopisów RITTER-PEN.

Na stronie, dziêki czytelnej nawigacji, w prosty sposób znajd¹ Pañstwo szczegó³owe informacje dotycz¹ce samych produktów, metod znakowania, wk³adów jak i informacje o aktualnych nowoœciach oraz promocjach.

Na stronie istnieje mo¿liwoœæ szybkiego œci¹gniêcia zdjêæ produktów oraz dodatkowo znajduje siê konfigurator, w którym mo¿na zestawiæ kolorystycznie ka¿dy d³ugopis, nanieœæ logotyp lub napis, zapisaæ plik lub wys³aæ jako zapytanie.

Strona dostosowuje siê do wielkoœci ekranu na którym jest wyœwietlana, dlatego mo¿na z niej korzystaæ równie¿ za pomoc¹ urz¹dzeñ mobilnych takich jak smartfon czy tablet.

Dla dystrybutorów przygotowaliœmy mo¿liwoœæ stworzenia strony z d³ugopisami Ritter-Pen w wersji no name, któr¹ mo¿na umieœciæ na swojej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zespó³ RITTER-PEN Polska

 

www.ritterpolska.pl