Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ruszaj¹ Spotkania Regionalne PIAP 2016 – PIAP zaprasza do Katowic i Warszawy

09.08.2016


Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych postanowi³ równie¿ w 2016 roku kontynuowaæ tradycjê spotkañ regionalnych z Cz³onkami Izby oraz potencjalnymi zainteresowanymi dzia³aniami podejmowanymi przez PIAP firmami z bran¿y artyku³ów promocyjnych.
Podczas wydarzenia odbêdzie siê atrakcyjne szkolenie – uczestnicy bêd¹ mogli zasiêgn¹æ specjalistycznej porady eksperta, który bêdzie goœciem spotkania.


Na spotkania regionalne PIAP zostan¹ zaproszeni Cz³onkowie PIAP – dostawcy artyku³ów reklamowych oraz agencje reklamowe, jak równie¿ firmy bran¿owe, nie bêd¹ce Cz³onkami stowarzyszenia.


G³ównym celem Spotkañ Regionalnych PIAP ma byæ poznanie aktualnych bie¿¹cych problemów rynku artyku³ów promocyjnych, uzyskanie informacji w jaki sposób Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ma odegraæ rolê w rozwi¹zaniu bie¿¹cych wa¿nych problemów bran¿y. Wa¿nym celem jest równie¿ integracja bran¿y i wzajemne poznanie siê.


Na najbli¿szych spotkaniach w Katowicach i Warszawie uczestnicy bêd¹ mogli zasiêgn¹æ profesjonalnej opinii eksperta – na obu spotkaniach bêdziemy goœciæ Tomasza Teleja – trenera biznesu, konsultanta i coacha, mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.


Spotkanie Regionalne PIAP Katowice 24.08.2016 oraz Warszawa 20.09.2016:


Prelegent:
Tomasz Telej – coach, trener bussinesu, certyfikowany NLP Master Coach oraz Master Time Line Therapy w American Board of NLP. Cz³onek Izby Coachingu. Przedsiêbiorca, mówca motywacyjny, doœwiadczony sprzedawca i doradca biznesowy.Od dziewiêciu lat zajmuje siê tworzeniem struktur sprzeda¿owych w bran¿y network marketingu. Zarz¹dza grup¹ kilkudziesiêciu przedsiêbiorców, gdzie wdra¿a coaching sprzeda¿owy jako skuteczne narzêdzie rozwoju w zespo³ach handlowych.


Tematyka Spotkania:

StoryTelling – jak prezentowaæ ¿eby skutecznie omijaæ „NIE” w biznesie


Umiejêtnoœæ barwnego prezentowania oraz opowiadania pasjonuj¹cych historii pomaga budowaæ ciekawoœæ oraz motywowaæ do dzia³ania. Storytelling jako narzêdzie stosowane w biznesie dajê sprzedawcy przestrzeñ do zbudowania zaufania z klientem poprzez wzbudzenie pozytywnych emocji w trakcie prezentowania oferty. Najlepsi sprzedawcy to ci, którzy wiedz¹ jak ³¹czyæ logiczn¹ czêœæ prezentacji z t¹ emocjonaln¹ stosuj¹c inspiruj¹ce opowieœci.


Stosuj¹c w swojej pracy Story Telling, jako:


  • przedsiêbiorca, który sprzedaje swoj¹ ofertê nie prowokujesz reakcji obronnej klienta a uœwiadamiasz potrzebê i przyœpieszasz decyzjê o zakupie.

  • mówca, trener inspirujesz uczestników do zmiany na poziomie zachowañ oraz przekonañ.

  • menad¿er pobudzasz do refleksji swoich pracowników tym samym pomagaj¹c znaleŸæ najlepsze rozwi¹zania, dziêki którym zrealizuj¹ za³o¿one cele.

Podczas spotkania dowiedz¹ siê Pañstwo, jak¹ moc maj¹ s³owa przez Pañstwa wypowiadane oraz jak poprzez opowiadane historie skutecznie wp³ywaæ na swoich s³uchaczy.


Harmonogram najbli¿szych spotkañ, na które ju¿ dzisiaj Pañstwa zapraszamy:


Katowice 24 sierpnia 2016 godzina 11.00
Focus Hotels Katowice Chorzów, ul. Armii Krajowej 15, 41-506 Chorzów
WSKAZÓWKI DOJAZDU

 

z ramienia Zarz¹du PIAP udzia³ wezm¹:
Edyta Lisowska – Cz³onek Zarz¹du PIAP
Monika £abêcka – Cz³onek Zarz¹du PIAP
Katarzyna Wojniak – Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP


Warszawa 20 wrzeœnia 2016 roku godzina 11.00
JM Hotel, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
WSKAZÓWKI DOJAZDU


z ramienia Zarz¹du PIAP udzia³ wezm¹:
Magdalena Owczarska – Cz³onek Zarz¹du PIAP
Zbigniew Grzeszczuk – Cz³onek Zarz¹du PIAP
Wojciech W¹sowski – Cz³onek Zarz¹du PIAP
Katarzyna Wojniak – Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP


Serdecznie zapraszamy !


Czekamy na Pañstwa zg³oszenia i potwierdzenia udzia³u w wydarzeniu:
Biuro Zarz¹du PIAP:
 biuro@piap-org.pl, tel.791 354 426 Kontakt: Katarzyna Wojniak
Udzia³ w wydarzeniu jest bezp³atny.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.