Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RUSZAJ¥ SPOTKANIA REGIONALNE PIAP

01.10.2014

RUSZAJ¥ SPOTKANIA REGIONALNE PIAP


PO RAZ PIERWSZY W FORMIE DEBATY– PIAP zaprasza na spotkanie z ekspertem Poznañ – Warszawa


Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych postanowi³ kontynuowaæ w 2014 roku tradycjê spotkañ regionalnych z Cz³onkami Izby oraz potencjalnymi zainteresowanymi Cz³onkostwem w PIAP firmami z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Spotkanie jednak tym razem przybierze nieco inn¹ formê – mianowicie w drugiej czêœci bêdzie mia³o formê DEBATY– uczestnicy bêd¹ mogli zasiêgn¹æ specjalistycznej porady eksperta, który weŸmie udzia³ w spotkaniu.


Spotkania bêd¹ odbywaæ siê cyklicznie poczynaj¹c od miesi¹ca paŸdziernika 2014 w ró¿nych miastach Polski- pierwsze spotkania odbêd¹ siê w Poznaniu i w Warszawie. Kolejne spotkania zaplanowane s¹ w mieœcie Katowice i Gdañsk w pierwszej po³owie 2015 roku.
W spotkaniach wezm¹ udzia³ Cz³onkowie PIAP – dostawcy artyku³ów reklamowych oraz agencje reklamowe, jak równie¿ inne firmy bran¿owe, nie bêd¹ce Cz³onkami stowarzyszenia.


G³ównym celem Spotkañ Regionalnych PIAP ma byæ poznanie aktualnych bie¿¹cych problemów rynku artyku³ów promocyjnych, uzyskanie informacji w jaki sposób Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ma odegraæ rolê w rozwi¹zaniu bie¿¹cych wa¿nych problemów bran¿y. Wa¿nym celem jest równie¿ integracja bran¿y i wzajemne poznanie siê.


Na najbli¿szych spotkaniach w Poznaniu i w Warszawie uczestnicy bêd¹ mogli zasiêgn¹æ opinii eksperta -Rzecznika Patentowego. Podczas spotkania zajmiemy siê tematyk¹ sporów o prawa w³asnoœci intelektualnej z punktu widzenia bran¿y artyku³ów promocyjnych.


Harmonogram najbli¿szych spotkañ, na które ju¿ dzisiaj Pañstwa zapraszamy:


Poznañ 14 paŸdziernika 2014 godzina 11.00

Hotel Meridian ul. Litewska 22, 60-605 Poznañ – SZCZEGÓ£Y DOJAZDU

z ramienia Zarz¹du PIAP udzia³ wezm¹:
Tomasz Chwi³owicz- Prezes PIAP,
Anna Roszczak – Cz³onek Zarz¹du PIAP

 

Warszawa 28 paŸdziernika 2014 godzina 10.00
Centrum Zielna, ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa – SZCZEGÓ£Y DOJAZDU

z ramienia Zarz¹du PIAP udzia³ wezm¹:

Zbigniew Grzeszczuk –Wiceprezes PIAP
Magda Owczarska – Wiceprezes PIAP
Agnieszka Sêdzikowska-Wlaz³o – Cz³onek Zarz¹du PIAP
Katarzyna Wojniak – Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP


Serdecznie zapraszamy !


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426