Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rusza RemaDaysTV

30.01.2016

Ju¿ tylko parê tygodni dzieli nas od rozpoczêcia jednych z najwiêkszych na œwiecie targów Reklamy i Poligrafii RemaDays! Z myœl¹ o wiêkszej skutecznoœci prezentacji Pañstwa firmy, organizator targów przygotowa³ dodatkow¹ mo¿liwoœæ na dotarcie z ofert¹ do jeszcze szerszego grona odbiorców.Dodatkowa szansa na promocjê Twojej firmy – b¹dŸ w RemaTV!

Oko kamery zapamiêta Twoj¹ firmê

W ci¹gu trwania targów nagramy materia³ filmowy, na którym mo¿e byæ Twoja firma! Materia³ zawieraæ bêdzie prezentacjê stoiska i produktów. To my zadbamy o odpowiednie wyeksponowanie Twojej oferty.

Nie tylko trwa³a pami¹tka

Materia³ filmowy do doskona³e podsumowanie udzia³u w RemaDays. Mo¿na wykorzystaæ go na swoich stronach i profilach.

Wzmocnij swój wizerunek

Nagranie to równie¿ doskona³a forma promocji firmy. Film udostêpniony zostanie na stronie www.remadays.com w zak³adce remadays online. Umieœcimy go tak¿e na kanale GiftJournal w serwisie youtube, dziêki czemu  ofertê bêd¹ mogli zobaczyæ ludzie w ca³ej Europie.  Dodatkowo link do materia³u promowaæ bêdziemy w newsletterze (a¿ 35 tys. odbiorców!) oraz na stronach magazynu GiftsJurnal (zarówno w wydaniu elektronicznym, jak i papierowym). Materia³ zostanie dostarczony w formie elektronicznej do w³asnego wykorzystania.

Skorzystaj z naszej oferty – szczegó³y na tomek@gjc.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do zobaczenia na RemaDays!