Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RUN T-Shirt funkcjonalny hit nadchodz¹cego sezonu

09.03.2017

 

TEXET Poland na niedawnych targach RemaDays wœród wielu nowoœci zaprezentowa³ jeden produkt, który od razu bardzo przypad³ do gustu klientom. T-shirt funkcjonalny dystrybuowanej przez TEXET Poland marki Printer Activewear zachwyci³ nie tylko jakoœci¹ wykonania, szerokim wyborem kolorów (a¿ 8!) i rozmiarów (XS-5XL) ale równie¿ cen¹.

Dla agencji i poœredników ustalona cena to 8,29 pln netto za sztukê.

O jego jakoœci i funkcjonalnoœci niech œwiadczy fakt, ¿eteam regatowy Yacht Club Sopot z Mateuszem Kusznierewiczem jako sternikiem, wybra³ w³aœnie model RUN jako koszulkê w której stanêli do 37 regat St. Maarten Heineken Regatta na Karaibach. Z tego co uda³o nam siê dowiedzieæ koszulka sprawdzi³a siê doskonale w trudnych warunkach, a ¿eglarze z wyboru byli bardzo zadowoleni!

Ciekawe kogo jeszcze zobaczymy w tej koszulce w nadchodz¹cym sezonie.

http://www.james-harvest.pl/pl/odziez/run-t-shirt/4072