Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rozwiązania dla firm po roku pandemii COVID-19

29.07.2021

Mateusz Wojciechowski

Mija mniej więcej rok od publikacji pierwszego artykułu dot. tematyki związanej z COVID-19. Zapewne nikt z nas nie zakładał, że wirus SARS-CoV-2 będzie z nami tak długo i będzie miał aż taki wpływ na gospodarkę i prowadzone biznesy. Niniejszy tekst jest już czwartym artykułem dot. rozwiązań, jakie mają wspomagać firmy w tym trudnym czasie.

 

Praca zdalna

O pracy zdalnej pisałem już w pierwszym artykule dot. COVID-19 (zob. GJ 2 (69)/2020), zatem pojęcie to już od ponad roku towarzyszy pracownikom i ich pracodawcom. Dotychczas ustawodawca nie przygotował przepisów nowelizujących, które wprowadzałyby formę pracy zdalnej do Kodeksu pracy. W odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. na interpelację jednej z posłanek można wyczytać, że Ministerstwo pracuje nad projektem zmiany Kodeksu pracy i koniecznym jest wypracowanie takich rozwiązań, które zaakceptują związki zawodowe i pracodawcy. Obecnie prowadzony jest około półroczny dialog w Zespole problemowym ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

 

Ministerstwo wskazało na główne założenia projektu ustawy, nad którym pracuje:

  1. wykonywanie pracy zdalnej ma być możliwe całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub innym ustalonym miejscu;

  2. wykonywanie pracy zdalnej ma być określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi albo też w regulaminie ustalanym przez pracodawcę, jeżeli nie funkcjonują związki zawodowe;

  3. pracodawca ma mieć możliwość polecenia pracy zdalnej nawet wówczas, gdy nie sporządzono dokumentów, na które wskazano w punkcie poprzednim;

  4. zarówno pracodawca, jak i pracownik ma mieć możliwość wycofania się z wykonywania pracy zdalnej;

  5. pracodawca ma mieć obowiązek dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi do wykonywania pracy zdalnej, w tym do określenia i pokrywania kosztów związanych ze świadczoną pracą zdalną, np. partycypowanie w rachunkach za energię elektryczną;

  6. podczas wykonywania pracy zdalnej pracownik ma mieć możliwość składania w formie elektronicznej wniosków, nawet jeżeli przepisy wymagają formy pisemnej.

 

Niestety nie wiadomo, w jakim czasie zakończą się prace nad ustawą. Podsumowując zagadnienie pracy zdalnej, należy podkreślić niepokojący fakt, iż pomimo upływu ponad roku w sferze legislacyjnej niewiele się zmieniło. Należy mieć nadzieję, że prace nad projektem przyspieszą.

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Jedną z form pomocy oferowaną przez ustawodawcę jest możliwość uzyskania wsparcia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenie postojowe. Należy wskazać, że na wiosnę 2020 roku zwolnienie z opłacania ZUS uzyskiwała większość przedsiębiorców, która spełniła wymagania stawiane przez ustawę. Jednakże obecnie zwolnienie z opłacania składek do ZUS uzyskają tylko ci przedsiębiorcy, którzy posiadają odpowiedni kod PKD, przykładowo 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 74.20.Z – działalność fotograficzna, 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Ustawodawca określił, że część przedsiębiorców mogła ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020, styczeń i luty 2021. Niezmiennym warunkiem było wykazanie, że przychód w wybranych okresach był niższy o co najmniej 40%. Konieczne jest także bycie płatnikiem składek oraz prowadzenie działalności gospodarczej, która obejmuje odpowiedni kod PKD. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek do ZUS składa się elektronicznie poprzez platformę pue.zus.pl na formularzu RDZ-B7.

 

Podobnie jak zwolnienie z opłacania składek, ustawodawca określił możliwość otrzymania świadczenia postojowego. Część przedsiębiorców posiadająca wybrany kod PKD może otrzymać je aż trzy razy. Przygotowując wniosek, przedsiębiorca powinien wykazać, iż jego przychód był niż o 40% w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku 2020. Wniosek o świadczenie postojowe składa się w formie elektronicznej na formularzu RSP-DD7. Końcowy termin składania wniosków to 3 miesiące od dnia zniesienia stanu epidemii. Świadczenie postojowe jest wypłacane w wysokości 2080,00 zł albo 1300,00 zł.

 

Zachęcam do uważnego śledzenia informacji dot. pomocy dla przedsiębiorców i uważnego czytania przepisów oraz wypełnianych formularzy, albowiem doświadczenie pokazuje, że błędne wypełnienie rubryk wstrzymywało wypłatę środków.

 

Radca Prawny Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 Lenartowice

tel. 537-978-473

 

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Gifts Journal Polska. Do pobrania TUTAJ