Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rozpoczynamy sezon KALENDARZY KSI¥¯KOWYCH 2015

23.06.2014

Rozpoczynamy sezon KALENDARZY KSI¥¯KOWYCH 2015

Niniejszym informujemy, i¿ rozpoczêliœmy sezon na kalendarze ksi¹¿kowe Pier Luigi 2015. Od 17 czerwca rozpoczynamy rozsy³anie „pakietów startowych” dla agencji reklamowych w których znajduj¹ siê katalogi, wzorniki oraz przyk³adowe oprawy kalendarzy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z naszym katalogiem on-line (http://calendars.com.pl/katalog2015/kalendarze2015.pdf) w którym jak co roku bardzo du¿o nowoœci!
Miêdzy innymi:
– 3 nowe oprawy,
– kilkanaœcie nowych po³¹czeñ,
– blaszki i wykoñczenia,
– druk UV,
– 2 nowe bloki kalendarzowe
i wiele innych…

Kontakt oraz wiêcej informacji na temat naszej oferty na www.ksiazkowekalendarze.pl