Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ROSNOWSKI GIFT wprowadza nowy katalog gad¿etów reklamowych PROMOTIONAL GIFTS

23.05.2014

ROSNOWSKI GIFT wprowadza nowy katalog gad¿etów reklamowych PROMOTIONAL GIFTS

 

W odpowiedzi na liczne zapytania Klientów ROSNOWSKI GIFT wprowadza nowy katalog „stockowych” gad¿etów reklamowych. Ju¿ teraz mo¿na znaleŸæ gotowe do znakowania gad¿ety w jednym miejscu. Ju¿ zosta³a uruchomiona strona internetowa z katalogiem Promotional Gifts – znaleŸæ tam mo¿na tysi¹ce gad¿etów prosto z magazynu. Funkcja szukaj u³atwi wyszukanie i wybranie interesuj¹cych artyku³ów promocyjnych. Dodatkowo dla Pañstwa wygody wprowadzony zosta³ nowy katalog w wersji neutralnej online. Taki link agencja reklamowa mo¿e wys³aæ swoim Klientom w celu przegl¹dania oferty.

W ofercie katalogowej znajdziecie Pañstwo bardzo ciekawy asortyment gad¿etów na lato, jak np. koce piknikowe, wygodne pojemniki na sa³atkê, paletki do gry, gad¿ety pla¿owe, rêczniki z mikrofibry, kapelusze. Ofertê uzupe³nia równie¿ ciekawa elektronika – modne Power Banki. Zachêcamy Pañstwa do obejrzenia ca³ego katalogu celem zapoznania siê z t¹ ofert¹.

W dobie tak ogromnego zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju noœniki reklamy i zape³nienie rynku Rosnowski Gift jak zawsze odnajduje siê w roli pioniera i wychodzi z kolejn¹ now¹ propozycj¹.