Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ROSA24.PL

05.12.2014

Firma ROSA Marcin Tataruch uruchomi³a now¹ platformê sprzeda¿ow¹ na stronie: www.rosa24.pl.

 

Nowa strona oferuje du¿o wiêksze mo¿liwoœci pod wzglêdem prezentacji asortymentu.

Ka¿dy produkt posiada galeriê zdjêæ oraz w razie potrzeby dodatkowy opis i za³¹czniki, np. gwarancja, instrukcja obs³ugi.

Niebagatelne znaczenie ma prezentacja cen produktów i mo¿liwoœæ dokonania zakupów online, bowiem w rzeczywistoœci jest to sklep internetowy i portal B2B w jednym. Poza dokonaniem zakupów dla Sta³ych Klientów oferujemy takie funkcjonalnoœci, jak podgl¹d ostatnich zamówieñ, informacja o p³atnoœciach oraz przede wszystkim specjalne, indywidualne ceny dla ka¿dego Klienta w Strefie Partnera.

Oczywiœcie mo¿na pobraæ katalogi z nasz¹ ofert¹ i sprawdziæ, co u nas s³ychaæ w dziale „Aktualnoœci”.

Poniewa¿ jedn¹ z g³ównych ga³êzi naszej dzia³alnoœci jest bran¿a reklamowa, dla Agencji posiadamy specjalny rabat, dostêpny po dokonaniu rejestracji i wys³aniu do nas maila o treœci:

„AGENCJA RABAT”.