Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rodan wspiera Mistrza

19.07.2016


19-letni Dawid Kania (¯LKS Poznañ) obroni³ tytu³ mistrza Polski juniorów w klasie Laser Standard. Kolejne miejsca na podium zajêli zawodnicy SEJK Pogoñ Szczecin – drugi by³ m³odszy o rok Jakub Rodziewicz, a trzeci licz¹cy 19 lat Wojciech Lipke.

Kania nie wygra³ tylko jednego z oœmiu wyœcigów. W szóstym, podobnie zreszt¹ jak Rodziewicz, pope³ni³ falstart i zosta³ zdyskwalifikowany. Pod nieobecnoœæ tego duetu najlepszy okaza³ siê Lipke.W mistrzostwach rywalizowa³o 49 zawodników z 21 klubów.

Sponsorem Dawida jest RODAN Agencja Reklamowa , która przygotowuje wiêcej ¿eglarskich atrakcji na przysz³y sezon . Jednak na razie nie chc¹ wiêcej o tym mówiæ …..