Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rodan testuje najszybszy na œwiecie turystyczny jacht ¿aglowy

08.06.2017

Zakoñczy³y siê 5-tygodniowe testy Dreamarana Dragonfly 28 Sport – pochodz¹cego z duñskiej stoczni Quorning Boats najszybszego turystycznego trimaranu na œwiecie. Przez ten czas za³odze uda³o siê przebyæ niemal 400 mil, mimo ¿e Jezioro Kierskie ma tylko 2,5 mili d³ugoœci. Tak imponuj¹cy wynik to tak¿e wiele godzin œwietnej zabawy i bardzo cennej nauki.

Dreamaran ma 8,75 m d³ugoœci, 6,5 m szerokoœci oraz sk³adane p³ywaki, dziêki którym
w pozycji transportowej lub w zat³oczonej marinie ma jedynie 2,5 metrów szerokoœci. Podstawowy zestaw ¿agli w  tej wersji ma 64 m2. Dodatkowy Code 0 to 45 m2. Jacht w kategorii B mieœci 5-osobow¹ za³ogê. Unikaln¹ cechê trimaranów Dragonfly jest prêdkoœæ – Dreamaran pod ¿aglami mo¿e osi¹gn¹æ ponad 22 wêz³y!

Armator tego bajecznego trimaranu – firma Rodan – planuje przewieŸæ jacht na Jezioro Powidzkie i zostaæ na œródl¹dziu do pierwszych dni lipca. Potem przyjdzie czas wyp³yn¹æ na szerokie wody Morza Ba³tyckiego i tam sprawdziæ maksymalne mo¿liwoœci Dragonfly’a.

Wiêcej o Dreamaranie na www.dreamaran.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/dragonflytrimaranspl/.