Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Roadshow jest na topie

18.01.2016

Jednodniowe, odbywaj¹ce siê w ró¿nych miastach, spotkania przedstawicieli bran¿y reklamowej maj¹ ju¿ w Europie uznan¹ markê. W Hiszpanii, Portugalii, Holandii, na Wyspach Brytyjskich, a nade wszystko u naszych zachodnich s¹siadów przekonano siê, ¿e ta forma przedstawienia oferty niesie ze sob¹ wiele korzyœci. Pierwsz¹ i najbardziej cenion¹ tego typu imprez¹ w Polsce jest organizowany od 2013 roku przez GJC Inter Media – OneDay Roadshow. Liczba odwiedzaj¹cych poszczególne cykle plasuje Polskê w œcis³ej czo³ówce.

Stosunkowo niedawno zalety „reklamy w trasie” dostrze¿ono na Pó³wyspie Iberyjskim. Inauguracyjn¹ imprezê zorganizowa³o w ubieg³ym roku Stowarzyszenie Importerów i Dostawców Upominków Reklamowych – AIMFAP. PóŸno? Mo¿e, ale za to liczba bran¿owych eventów w Hiszpanii i Portugalii mo¿e imponowaæ. Do tej pory spotkania dostawców z dystrybutorami gad¿etów odby³y siê a¿ 33 razy, miêdzy innymi w Madrycie, Barcelonie, Walencji, Sewilli, Bilbao czy Lizbonie. Œrednio bra³o w nich udzia³ 60 wystawców, a rekordowe pod wzglêdem liczby zwiedzaj¹cych okaza³y siê marcowe jednodniowe „targi” w Barcelonie. W stolicy Katalonii pojawi³o siê oko³o 200 goœci.

Niemal w ca³ej Europie przyjê³o siê, ¿e odwiedziny dystrybutorów i importerów upominków reklamowych w kolejnych miastach odbywaj¹ siê w okresie wiosna-jesieñ. Najpopularniejszymi miesi¹cami s¹ pod tym wzglêdem marzec i kwiecieñ, a w gor¹cym przedœwi¹tecznym czasie – wrzesieñ i paŸdziernik. Tak organizowane s¹ miêdzy innymi imprezy wystawiennicze na Wyspach Brytyjskich i, tak jak w Europie kontynentalnej, ciesz¹ siê sporym powodzeniem. Dwa g³ówne cykle to Spring Show i Promotional Product Expo Roadshows. O ich popularnoœci œwiadczy rosn¹ca liczba miejsc na mapie, w których s¹ organizowane. W kwietniu 2016 roku bran¿owi specjaliœci spotkaj¹ siê w Glasgow, Manchesterze, Slough i po raz pierwszy tak¿e w Dublinie.

Niew¹tpliwym rekordzist¹ pod ka¿dym wzglêdem s¹ Niemcy. Prawie wszystkie wiêksze miasta naszych zachodnich s¹siadów mog¹ poszczyciæ siê organizacj¹ „targów w jeden dzieñ”. Niezwykle bogata oferta, prê¿ny rynek upominków reklamowych i wieloletnia tradycja sprawi³y, ¿e ³¹czna liczba zwiedzaj¹cych liczona jest tam w tysi¹cach.O zaletach niemieckiego rynku przekonali siê w ubieg³ym roku polscy producenci i dystrybutorzy gad¿etów reklamowych. Po raz pierwszy w historii na trasie wrzeœniowej edycji OneDay Roadshow znalaz³ siê Berlin, a odwiedziny w stolicy Niemiec poprzedzi³y krajowe wizyty w Warszawie, Chorzowie i Poznaniu. Organizator najwiêkszych jednodniowych cykli wystawienniczych w kraju poszed³ w 2015 roku jeszcze dalej. Wystawcy, g³ównie ci, którzy byli zainteresowani eksportem produktów i us³ug nie tylko za nasz¹ zachodni¹ granicê, pojawili siê w czterech innych europejskich stolicach – Bratys³awie, Wiedniu, Budapeszcie i Pradze. W 2016 roku stolicê Wêgier zast¹pi… Monachium. To w³aœnie odwiedziny ró¿nych, zarówno polskich, jak i europejskich miast spowodowa³y jeszcze wiêkszy wzrost presti¿u OneDay Roadshow. Doœæ powiedzieæ, ¿e rekordowe pod wzglêdem liczby goœci imprezy w Warszawie odwiedza regularnie prawie 300 osób. Taki wynik sprawia, ¿e ODS plasuje siê pod tym wzglêdem w œcis³ej europejskiej czo³ówce i zachêca równie¿ inne firmy do organizacji tego typu przedsiêwziêæ. Profesjonalizm w po³¹czeniu z tradycj¹ powoduj¹ jednak, ¿e to OneDay Roadshow cieszy siê najwiêkszym zainteresowaniem, zarówno wystawców, jak i zwiedzaj¹cych.