Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Roœnie zainteresowanie RemaDays Warsaw

08.07.2015

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e z powodu zainteresowania naszych Klientów organizator RemaDays Warsaw zwiêksza powierzchniê do 30 000m2!


To bêdzie naprawdê wielkie wydarzenie bran¿owe na którym musicie tam byæ!
Do dyspozycji zwiedzaj¹cych bêd¹ teraz dwie komfortowe hale.


Wiêksza iloœæ miejsc parkingowych, stref wypoczynku, bezkolizyjny dojazd, wydarzenia towarzysz¹ce oraz co najwa¿niejsze wiêksza iloœæ wystawców, sprawi¹ ¿e targi RemaDays w Nadarzynie pod Warszaw¹ to idealne miejsce do prowadzenia biznesu.


Wiêcej na www.remadays.com

Do zobaczenia!