Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rewolucyjna zmiana w bran¿y artyku³ów reklamowych

10.02.2015

Kreator gad¿etów to pierwsza  w Polsce rewolucyjna idea projektowania artyku³ów  reklamowych online.

Oprogramowanie  jest  innowacyjnym narzêdziem  umo¿liwiaj¹cym konfigurowanie  produktów w dowolnej kolorystyce PMS , z opcjonalnych materia³ów , w indywidualnym kszta³cie z mo¿liwoœci¹ personalizacji w ró¿nych technologiach  nadruku , daj¹ce nieograniczone mo¿liwoœci tworzenia oryginalnych gad¿etów.

Drugi bardziej zaawansowany etap projektu jest skonfigurowany z drukarkami 3D i umo¿liwia produkcjê    wykreowanego produktu   ju¿ od 1 sztuki.

Kreator gad¿etów wyzwala   pasjê  tworzenia  i si³ê wyobraŸni.

http://www.kreatorgadzetow.com.pl, www.btlforms.com.pl

office@btlforms.com.pl

+48 667 906 909