Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaTV w Ptak Warsaw Expo – postêpy na halach

28.11.2016

18 listopada 2016r. RemaTV pojawi³a siê na targach Moto Show, ¿eby sprawdziæ, jak wygl¹da stan wdra¿ania udogodnieñ i rozwi¹zañ technicznych przez Ptak Warsaw Expo. Zapraszamy do obejrzenia materia³u prezentuj¹cego efekty wizyty.

 

 

 

ród³o: RemaTV