Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaTV rusza od wrzeœnia!

25.08.2016

Od pierwszego wrzeœnia swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a internetowa telewizja bran¿owa RemaTV.  Od teraz najnowsze informacje z bran¿y, relacje i zapowiedzi istotnych wydarzeñ bran¿owych a tak¿e nowoœci produktowe i zawsze aktualne materia³y z ¿ycia bran¿y bêd¹ na wyci¹gniêcie rêki! Co znajd¹ Pañstwo na RemaTV?


Newsy targowe i zawsze aktualne informacje o produktach

RemaTV dostarczaæ bêdzie Pañstwu informacji o wydarzeniach, w tym o nowoœciach, zmianach oraz publikowaæ bêdzie praktyczne i u¿yteczne informacje dotycz¹ce targów RemaDays Warsaw, OneDay Roadshow i innych produktach firmy GJC Inter Media. A wszystko to w postaci materia³ów video!


Firmy warte poznania i top produkty bran¿y reklamowej

Na RemaTV nie zabraknie materia³ów video z ¿ycia bran¿y, relacji z wydarzeñ bran¿owych oraz prezentacji wartoœciowych firm i produktów, które dedykowane s¹ konkretnemu sektorowi bran¿owemu.


Cykle szkoleniowe dla handlowców i managerów

RemaTV skierowana jest równie¿ do wszystkich poszukuj¹cych wartoœciowych informacji i wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, zarz¹dzania, prowadzenia rozmów handlowych, negocjacji i wielu innych tematów niezbêdnych w pracy. RemaTV publikowaæ bêdzie starannie wyselekcjonowane materia³y szkoleniowe wzmacniaj¹ce kompetencje pracownicze oraz pozwalaj¹ce dotrzeæ do w³aœciwych rozwi¹zañ przydatnych w codziennej pracy.

Dlaczego warto nas ogl¹daæ?

  • jako pierwsi dowiedz¹ siê Pañstwo o istotnych zmianach, propozycjach, rozwi¹zaniach i aktualnoœciach dotycz¹cych targów RemaDays Warsaw oraz innych wydarzeniach i produktach oferowanych przez nasz¹ firmê,
  • znajd¹ tutaj Pañstwo polecane firmy i produkty z bran¿y
  • od teraz nie trzeba inwestowaæ w drogie szkolenia, u nas znajd¹ Pañstwo wyselekcjonowane i wartoœciowe materia³y szkoleniowe dla managerów i handlowców
  • RemêTV charakteryzuje obiektywnoœæ, profesjonalizm i pod¹¿anie za aktualnoœciami bran¿owymi

To miejsce równie¿ dla Pañstwa firmy, z chêci¹ poka¿emy materia³y wideo pokazuj¹ce Pañstwa dokonania i produkty.

Zapraszamy od wrzeœnia do RemaTV! www.rematv.pl

rdw_logo_2017_pl_600px