Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaTV Flesz sierpieñ – wybrane, najwa¿niejsze informacje z bran¿y

10.08.2017

W RemaTV Flesz s¹ prezentowane wybrane, najwa¿niejsze wydarzenia w bran¿y reklamowej i poligraficznej. Co znajdziecie Pañstwo w sierpniowym wydaniu?

Trwaj¹ przygotowania do Ogólnopolskiego Spotkania Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw Outsourcing Expo w Warszawie. Outsourcing Expo, to jedyny w Polsce event tej bran¿y, dedykowany do w³aœcicieli firm, osób zarz¹dzaj¹cych w przedsiêbiorstwach, dyrektorów i managerów poszczególnych dzia³ów. Wydarzenie to jest kompleksowym podejœciem do jak¿e rozwijaj¹cej siê bran¿y outsourcingu, wsparcia polskich przedsiêbiorstw. Uczestnicy Outsourcing Expo bêd¹ mogli nie tylko zapoznaæ siê z ofert¹ wielu firm oferuj¹cych outsourcing us³ug i zdobyæ merytoryczn¹ wiedzê, któr¹ wykorzystaj¹ w pracy, ale i nawi¹zaæ kontakty biznesowe.
Szczegó³y odnoœnie tego wydarzenia znajd¹ Pañstwo na: www.outsourcingexpo.pl

W Poznaniu odbêdzie siê Kongres Art of Color. To jedyne w Polsce wydarzenie dla bran¿y poligraficznej, organizowane na tak¹ skalê, skupi siê wokó³ tematyki nowoczesnych technologii druku. Odbêdzie siê ono w dniach od 8 do 9 listopada. W czasie dwudniowych wyk³adów i warsztatów zagadnienia dotycz¹ce poligrafii oraz produkcji opakowañ przeplataæ siê bêd¹ z designem i innowacyjnymi technologiami. Tematyka kongresu mo¿e byæ atrakcyjna przede wszystkim dla uczestników rynku poligraficznego, w³aœcicieli i dyrektorów technicznych drukarñ, designerów, projektantów opakowañ i etykiet, ale tak¿e dla agencji reklamowych i wydawnictw.
Szczegó³y kongresu na stronie: www.artofcolor.pl

W tym roku jubileusz 25 lecia dzia³alnoœci obchodzi firma Praut z Chwaszczyna ko³o Gdyni. To firma produkcyjna, bardzo elastyczna, z nowoczesnym parkiem maszynowym i bogatym wachlarzem wyrobów, ciesz¹cym siê du¿ym zainteresowaniem w ca³ym kraju i za granic¹. Oferuj¹ kieszonki samoklej¹ce w szerokim asortymencie oraz ró¿norodne akcesoria z folii PCV, PET i PP dla bran¿: poligraficznej, reklamowej, a tak¿e informatycznej.  Oprócz wyrobów standardowych, zamówiæ mo¿na kieszonki o dowolnych kszta³tach i wymiarach, wk³ada siê w nie np. ulotkê, mapê, folder itp.

Równie¿ w tym roku jubileusz obchodzi firma Sign Poland. Istnieje na rynku od 20 lat. Firma mo¿e pochwaliæ siê d³ugoletni¹ wspó³prac¹ z wieloma Klientami, którzy ceni¹ ich za rzetelnoœæ w biznesie. Wiedz¹, ¿e zawsze mog¹ liczyæ na szybk¹ i sprawn¹ realizacjê, na fachowe doradztwo zespo³u doœwiadczonych pracowników i na najnowoczeœniejsze technologie produkcyjne. Ich produkty ciesz¹ siê uznaniem ze wzglêdu na wysok¹ jakoœæ wykonania, estetykê i atrakcyjnoœæ. Dostarczaj¹ je agencjom reklamowym, organom pañstwowym, producentom w bran¿y paliwowej, samochodowej, odzie¿owej, budowlanej oraz wielu innym firmom, z którymi wspó³pracê bardzo sobie ceni¹.

Najnowszy odcinek RemaTV Flesz: