Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaTV Flesz – najwa¿niejsze wydarzenia minionego miesi¹ca

07.06.2017

W RemaTV Flesz prezentowane s¹ wybrane, najwa¿niejsze wydarzenia z bran¿y reklamowej i poligraficznej.

W Hamburgu w dniach 8-12 maja odby³y siê targi FESPA – najwiêksze miêdzynarodowe wydarzenie skupiaj¹ce specjalistów druku wielkoformatowego. Targi zgromadzi³y ponad 700 wystawców, którzy dzia³aj¹ w zakresie sitodruku, druku cyfrowego i druku na tekstyliach. Zaprezentowano najnowsze rozwi¹zania w bran¿y. Nowoœci zaprezentowa³y miêdzy innymi Canon, Epson, Agfa Graphics.

19 maja w £¹cku pod P³ockiem Cz³onkowie PIAP spotkali siê na corocznym Walnym Zebraniu Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. W czêœci oficjalnej przyjêto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2016 rok oraz udzielono absolutorium Zarz¹dowi. Omówiono i zaakceptowano plan dzia³añ PIAP na 2017/2018 rok. Przedmiotem dyskusji by³y badania bran¿y artyku³ów promocyjnych oraz publikacja raz w roku Gazety PIAP w jêzyku angielskim. Po zakoñczeniu obrad uczestnicy spotkali siê przy ognisku i kolacji grillowej gdzie mogli siê lepiej poznaæ i wymieniæ doœwiadczeniami.

W sobotê 20 maja w Warszawie podczas Balu Polskiej Izby Druku wrêczono statuetki w konkursie o nagrodê Z³otego Gryfa. Ta presti¿owa nagroda przyznawana jest za najlepszy pod wzglêdem jakoœciowego i technicznego wykonania wyrób poligraficzny w kilku kategoriach, m.in.: czasopismo wielobarwne, opakowanie z nadrukiem, etykieta oraz kalendarz. Trzykrotnym laureatom Z³otego Gryfa przyznano statuetki Diamentowego Gryfa. Listê laureatów znajd¹ Pañstwo na stronie organizatora konkursu Polskiej Izby Druku. (www.izbadruku.org.pl)

W tym roku jubileusz 35 lecia obchodzi firma R. Majewski z Zielonej Góry. Jest to uznany producent gad¿etów reklamowych i przyborów szkolnych. W asortymencie firmy znajd¹ Pañstwo piórniki szkolne, ok³adki samoprzylepne, worki sportowe i œniadaniówki. R. Majewski zajmuje siê tak¿e produkcj¹ teczek konferencyjnych oraz aktówek. Jako doœwiadczony producent teczek dbaj¹ równie¿ o interesuj¹cy rozk³ad we wnêtrzu,tak aby zapewnia³ jak najwiêksz¹ funkcjonalnoœæ.

Natomiast 25 lat na polskim rynku œwiêtuje Happy Gifts Europe. Pocz¹tki siêgaj¹ 1992 roku. Wtedy pod w³osk¹ mark¹ LeccePen® kry³y siê najbardziej rozpoznawalne d³ugopisy promocyjne, dziœ s¹ synonimem w³oskiego designu, ekologii i innowacji. Charakterystycznymi produktami firmy s¹ równie¿ d³ugopisy metalowe dla biznesu marki B1®  oraz Marka thINKme®, która jest prawdziw¹ rewolucja w postrzeganiu notebooków.

 

www.rematv.pl