Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaTV Flesz – najwa¿niejsze wydarzenia minionego miesi¹ca

04.07.2017

W RemaTV Flesz s¹ prezentowane wybrane, najwa¿niejsze wydarzenia bran¿y w bran¿y reklamowej i poligraficznej. Co znajdziecie Pañstwo w lipcowym wydaniu?

W Warszawie 7 i 8 czerwca blisko 1200 osób wziê³o udzia³ w 11. edycji Forum Zwi¹zku Pracodawców Bran¿y Internetowej. Ta konferencja o marketingu i reklamie online poœwiêcone by³o komunikacji marketingowej i roli internetu w rozwoju firm. Tradycyjnie nie zabrak³o treœci na temat samej komunikacji marketingowej, trendów, najlepszych praktyk i studiów przypadku. Dyskutowano o budowaniu silnych marek, koniecznoœci precyzyjnego targetowania reklam i sposobach efektywnego dotarcia do konsumentów. Rozmawiano o coraz silniejszej konkurencji, korzyœciach i zagro¿eniach zwi¹zanych z rozwojem technologii. Wiêcej informacji na stronie Forum: www.forumiab.pl

Do 4 lipca potrwaj¹ zg³oszenia do konkursu Z³ote Spinacze 2017 wy³aniaj¹cym najlepsze kampanie public relations w Polsce. Celem Z³otych Spinaczy jest zwiêkszanie profesjonalizmu bran¿y i promocja najlepszych praktyk PR-owych i komunikacyjnych. Jak w roku ubieg³ym, nagrody zostan¹ przyznane w trzech kolorach: Z³ote, Srebrne i Br¹zowe Spinacze. Nowoœci¹ bêdzie przyznanie statuetki „Najlepszego w konkursie”.Zostanie równie¿ przeprowadzony plebiscyt na Nagrodê Publicznoœci. Organizatorem konkursu jest Zwi¹zek Firm Public Relations. Szczegó³y na stronie internetowej konkursu: www.zlotespinacze.pl

W tym roku jubileusz 25 lecia obchodzi firma Badge4U z Jaworzna. Firma produkuje znaczki okolicznoœciowe, breloki i identyfikatory. Oferuje równie¿ urz¹dzenia i komponenty do ich produkcji. Znaczki Badge4U znakomicie zdaj¹ egzamin w kampaniach reklamowych i akcjach promocyjnych, szczególnie tam, gdzie nie mo¿na zabraæ z sob¹ transparentów, billboardów lub plakatów. W ofercie znajd¹ Pañstwo równie¿ takie produkty jak Camera Blocker czy Cardguard.

25 lat istnienia œwiêtujê równie¿ firma Cartpoland. Cartpoland to prê¿nie dzia³aj¹cy zak³ad produkcyjny stawiaj¹cy na fachow¹ obs³ugê i konsultacjê dla klientów poszukuj¹cych rozwi¹zañ dla swoich firm z bran¿ obejmuj¹cych karty plastikowe, karty magnetyczne i zbli¿eniowe oraz identyfikatory. Bogate zaplecze produkcyjne wyposa¿one w szerok¹ gamê maszyn pozwala firmie realizowaæ zamówienia na szeroki wachlarz kart. Pocz¹wszy od tradycyjnych kart plastikowych po bardziej nowoczesne rozwi¹zania w postaci kart magnetycznych, chipowych oraz z u¿yciem technologii zbli¿eniowej.

 

 

www.rematv.pl