Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaTV Flesz – grudzieñ 2017

06.12.2017

Zapraszamy Pañstwa na ostatnie w tym roku, wydanie RemaTV Flesz. W najnowszym wydaniu przygotowaliœmy nastêpujace informacje z bran¿y:

W czwartek 23 listopada w Warszawie odby³a siê XI konferencja z cyklu Akademia Zarz¹dzania Barw¹. Te cykliczne spotkania poœwiêcone s¹ zagadnieniom i rozwi¹zaniom stosowanych w druku i poligrafii. Na wydarzenie organizowane przez wydawcê miesiêcznika Œwiat Druku stawili siê przedstawiciele z bran¿y z uwag¹ ws³uchuj¹c siê w prelekcje ekspertów. Podczas ostatniego spotkania nie zabrak³o przedstawicieli wystawców targów RemaDays Warsaw: Digiprint PL, Reprograf, Heidelberg Polska czy Alstor.

W Sosnowcu w dniach 21-22 listopada zorganizowano pierwsz¹ edycjê targów ExpoOpakowania. Podczas tej imprezy zaprezentowa³o siê ponad 100 wystawców z maszynami i urz¹dzeniami do produkcji opakowañ oraz gotowymi produktami. Imprezie, któr¹ patronatem obj¹³ tak¿e magazyn Gifts Journal towarzyszy³y seminaria: ”Opakowania w Przemyœle” oraz „Wspó³czesne opakowania – perspektywy rozwoju”. Warto wspomnieæ, ¿e równie¿ podczas targów RemaDays firmy z bran¿y opakowañ bêd¹ obecne w sektorze Packaging Materials.

Ju¿ po raz ósmy w Warszawie odby³ siê Polish Businesswoman Congress. Tegorocznemu spotkaniu  przewodzi³o has³o: Transformacja – nowe podejœcie do biznesu. Podczas spotkania omawiano m.in. najwa¿niejsze zaadnia stoj¹ce przed wspó³czesnymi szefami i analiza kobiecego stylu zarz¹dzania jako innowacyjnego modelu przywództwa. Kongres by³ doskona³¹ okazj¹ do zdobycia praktycznej wiedzy i doœwiadczenia bezpoœrednio od uznanych osobowoœci jak np. Gra¿yna Torbicka, Maciej Or³oœ, czy Robert Korzeniowski, który bêdzie goœciem RemaDays Warsaw 2018.

W styczniu 2018 roku odbêdzie siê kolejna ods³ona targów PTE. Podczas zbli¿aj¹cej siê edycji organizator oferuje poszerzon¹ ofertê wystawiennicz¹ oraz zwiêkszon¹ przestrzeñ dla innowacyjnych rozwi¹zañ. Przysz³oroczne targi PTE to tak¿e nowa strefa w dziedzinie innowacyjnych rozwi¹zañ pod nazw¹ PTELab. Bêdzie siê sk³adaæ z dwóch ró¿nych sekcji, jedna produkcyjna, a druga demonstracyjna i LIVE.

Kolejne wydanie ju¿ w nowym, 2018 roku. Dlatego w imieniu redakcji RemaTV ¿yczê Pañstwu spokojnych, rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Szczêœliwego Nowego Roku. Do zobaczenia!

 

 

Wiêcej materia³ów na www.rematv.pl