Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaDays Warsaw w nowej ods³onie!

03.10.2016

Targi RemaDays Warsaw stale siê rozwijaj¹. Wzbogacona o nowe sektory oferta targowa, nowe miejsce w Nadarzynie ko³o Warszawy, wiêcej mo¿liwoœci na zaprezentowanie nowoœci dla bran¿y reklamy i poligrafii, a w tym roku…. nowa strona internetowa! Aktualna ods³ona strony targowej, dopasowana do najnowszych standardów, jest ju¿ dostêpna pod adresem www.remadays.com

Co nowego na Pañstwa czeka?

Przejrzysta szata graficzna
£atwy dostêp do wszystkich wa¿nych informacji
Odœwie¿ony uk³ad strony, sprzyjaj¹cy intuicyjnemu poruszaniu siê po jej zawartoœci
Wiêcej zdjêæ, filmów i kolorów, które nadaj¹ stronie bardziej nowoczesnego charakteru.

Co mo¿na znaleŸæ na naszej stronie?

Zak³adka „Dla zwiedzaj¹cych” zawiera wszystkie potrzebne informacje, które pozwol¹ Pañstwu bez problemów dotrzeæ na targi i w pe³ni skorzystaæ z oferty targowej. Znajd¹ wiêc tutaj Pañstwo informacje o wystawcach, lokalizacji, udogodnieniach, konkursach, biletach, kongresie czy nowoœciach produktowych, które wystawcy mog¹ zaprezentowaæ jeszcze przed targami.

Zak³adka „Dla wystawców”dostarcza wiedzy o warunkach zabudowy, halach targowych, us³ugach technicznych, spedycyjnych i wszelkich formach promocji, które pozwol¹ pokazaæ Pañstwa firmê na RemaDays Warsaw.

Na stronie znajd¹ te¿ Pañstwo szczegó³owe informacje o targach, w tym o idei, sektorach targowych, konkursach, organizatorze i naszych partnerach.

Na stronie g³ównej, w widocznym miejscu znalaz³y siê wszystkie newsy targowe oraz wybrane, najwa¿niejsze informacje dla wystawców i zwiedzaj¹cych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.remadays.com, mamy nadziejê, ¿e nowa ods³ona pozwoli  Pañstwu ³atwiej i szybciej dotrzeæ do poszukiwanych informacji.