Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaDays Warsaw – Targi pe³ne pomys³ów

29.10.2017

Targi RemaDays Warsaw 2018 odbêd¹ siê w dniach 7-9 lutego 2018 roku w Warsaw Expo w Nadarzynie. Podczas zbli¿aj¹cej siê edycji czeka na Pañstwa jeszcze wiêcej mo¿liwoœci. Pomo¿e w tym Pañstwu 10 sektorów targowych.

To wydarzenie jest doskona³¹ okazja do zainspirowania siê nowymi pomys³ami. Sektory targowe daj¹ du¿e mo¿liwoœci zarówno wystawcom jak i zwiedzaj¹cym. Dziêki propozycji sektorów targi dostarcz¹ Pañstwu jeszcze wiêcej pomys³ów.

Organizator RemaDays Warsaw 2018 zachêca tak¿e do zaplanowania podró¿y na to lutowe wydarzenie. Wszystkim z Pañstwa, którzy wybieraj¹ siê do Warszawy poci¹giem warto zapoznaæ siê z aktualn¹ ofert¹ krajowych przewoŸników oraz z promocjami, które u³atwi¹ przyjazd na targi.

Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na stronie www.remadays.com w zak³adce DLA ZWIEDZAJ¥CYCH.