Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaDays Warsaw – ruszy³a rejestracja online

15.11.2016

 

Chcesz wejœæ szybciej na targi? bez kolejek? to zarejestruj siê ju¿ dziœ bo ruszy³a w³aœnie rejestracja online RemaDays Warsaw. Dziêki wspó³pracy systemowej, informatycznej i sprzêtowej z firm¹ CartPoland bêdzie mo¿liwe wydrukowanie identyfikatora uprawniaj¹cego do wejœcia na teren targów na w³asnym komputerze.

To niew¹tpliwie wielkie udogodnienie dla odwiedzaj¹cych warszawsk¹ imprezê wystawiennicz¹. Ka¿dy kto otrzyma zaproszenie i skorzysta z rejestracji online, otrzyma indywidualny identyfikator. Pozwoli to przede wszystkim na znaczn¹ oszczêdnoœæ czasu. Nie bêdzie bowiem koniecznoœci wype³niania „ankiet” przed wejœciem do hal. W wielu miejscach na terenie targów rozmieszczone zostan¹ specjalne czytniki identyfikatorów.

Kliknijw formularz rejestracyjny i wpisz kod RDW021

Jak to dzia³a?

  1. kliknij w link i wpisz kod RDW021

  2. wype³nij dane swojej firmy

  3. po weryfikacji przez administratora otrzymasz BEZP£ATN¥ wejœciówkê na targi

  4. PAMIÊTAJ O WYDRUKU

  5. z wydrukowan¹ wejœciówk¹ idŸ do dowolnej rejestracji po smycz i torbê