Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaDays Warsaw 2018 – rejestracja zwiedzaj¹cych rozpoczêta

07.11.2017

14. edycja jednych z najwiêkszych targów reklamowych na œwiecie RemaDays Warsaw zbli¿a siê wielkimi krokami. Targi, podobnie jak w tym roku, odbêd¹ siê w halach PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie ko³o Warszawy.

Na stronie internetowej targów RemaDays Warsaw uruchomiony zosta³ formularz rejestracji zaproszeñ. Dziêki zarejestrowaniu siê na d³ugo przed targami oszczêdzicie Pañstwo swój czas. Po zweryfikowaniu zg³oszenia otrzymacie Pañstwo identyfikator do samodzielnego wydruku.

Aby siê zarejestrowaæ kliknij tutaj.

Organizator zachêca równie¿ do przedstawienia swojej oferty na targach poprzez ró¿ne formy reklamy. Poza tradycyjn¹ form¹ wystawienia siê na stoisku, zachêca Pañstwa do wzmocnienia pozycji i wizerunku firmy oraz dotarcie do zwiedzaj¹cych poprzez inne formy promocji.

Wiêcej informacji: www.remadays.com