Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaDays Warsaw 2017 – ruszy³a rejestracja online

23.11.2016

Rozpoczê³a siê rejestracja online na Miêdzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw. Ju¿ teraz mo¿na skorzystaæ z szybkiej internetowej rejestracji, która oszczêdzi Pañstwa czas na samych targach. Jak to dzia³a?

 

  1. Po otrzymaniu zaproszenia na targi wchodz¹ Pañstwo na stronê www.remadays.com, gdzie znajduje siê link kieruj¹cy bezpoœrednio do formularza rejestracyjnego.

  2. W formularzu wpisuj¹ Pañstwo unikalny kod znajduj¹cy siê w zaproszeniu.

  3. Nastêpnie uzupe³niaj¹ Pañstwo informacje o firmie i wysy³aj¹ do naszej weryfikacji.

  4. Pozytywna weryfikacja jednoznaczna jest z otrzymaniem drog¹ mailow¹ bezp³atnego identyfikatora upowa¿niaj¹cego do wejœcia na targi.

  5. Identyfikator nale¿y wydrukowaæ i okazaæ w punkcie rejestracyjnym, gdzie otrzymaj¹ Pañstwo komplet materia³ów targowych.

Jeœli wiêc chc¹ Pañstwo zaoszczêdziæ czas i mieæ mo¿liwoœæ szybszego wejœcia na targi RemaDays Warsaw, zapraszamy do skorzystania z bezp³atnej rejestracji online.