Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaDays Warsaw 16-18.02.2016 Nowa lokalizacja, nowe mo¿liwoœci

01.06.2015

Szanowni Pañstwo,
uwagi i sugestie kierowane w ostatnich latach zarówno przez wystawców, jak i zwiedzaj¹cych spowodowa³y, ¿e jest nam szalenie przyjemnie poinformowaæ Was, ¿e w lutym 2016 roku RemaDays Warsaw odbêdzie siê w  nowym CENTRUM TARGOWYM w NADARZYNIE. To zaledwie 25 minut od centrum Warszawy. Nowa lokalizacja to nowe mo¿liwoœci dla wszystkich naszych goœci.

WARSAW EXPO W NADARZYNIE

AL. KATOWICKA 62, NADARZYN, WOLICA 114D, 05-830 Polska

Najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce nowej lokalizacji:

  • najwy¿szy standard hal targowych oraz bliskoœæ lotniska pozwoli w pe³ni wykorzystaæ potencja³ targów równie¿ dla zwiedzaj¹cych zza granicy
  • mo¿liwoœci bezkolizyjnego dojazdu  (usytuowanie przy autostradzie), 25 min od centrum Warszawy
  • trzykrotnie wiêksza liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych zapewni wygodê wystawców oraz zwiedzaj¹cych
  • zamiast 5 hal – wszyscy wystawcy bêd¹ mogli zaprezentowaæ siê na jednej ogromnej hali, co polepszy komunikacjê ze zwiedzaj¹cymi i da wiêkszy komfort funkcjonowania stoisk
  • dodatkowe miejsca odpoczynku dla zwiedzaj¹cych
  • wiêcej informacji na  http://warsawexpo.eu