Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaDays – komfortowo

18.11.2015

 

Blisko szeœciuset wystawców z ca³ej Europy potwierdzi³o ju¿ swój udzia³ w rozpoczynaj¹cej siê 16 lutego przysz³ego roku, dwunastej edycji Targów Reklamy i Poligrafii – RemaDays. Jedna z najwiêkszych bran¿owych imprez wystawienniczych na œwiecie zmienia swoje oblicze. Do dyspozycji goœci bêd¹ przestronne, nowoczesne i komfortowe hale o ³¹cznej powierzchni 35 tysiêcy metrów kwadratowych. Dziêki temu kompleks Warsaw EXPO odwiedzi rekordowa liczba zwiedzaj¹cych.

 

Ogromna przestrzeñ, przyjazne wystawcom i zwiedzaj¹cym zaplecze, to nie jedyne innowacje jakie wprowadza organizator targów. Do dyspozycji goœci bêdzie 5,5 tysi¹ca miejsc parkingowych w doskona³ej lokalizacji. Warsaw EXPO czyli najwiêksze centrum wystawiennicze w Polsce po³o¿one jest u zbiegu dróg krajowych i autostrad w bezpoœrednim s¹siedztwie trasy S-8. Goœcie ReamaDays 2016 bêd¹ mogli skorzystaæ z wielu innych udogodnieñ. Z dworca kolejowego Warszawa Zachodnia i portu lotniczego im. Fryderyka Chopina, co kwadrans kursowaæ bêd¹ w kierunku kompleksu bezp³atne busy, a w obu miejscach bêdzie mo¿na skorzystaæ z pomocy hostess. Do dyspozycji zwiedzaj¹cych bêd¹ tak¿e specjalne strefy wypoczynku z gastronomi¹ i punkt kurierski.

 

Targi RemaDays z roku na rok bij¹ rekordy frekwencji. Zmiana lokalizacji i wzrost komfortu sprawia, ¿e ju¿ teraz organizator spodziewa siê na lutowej imprezie pojawi siê oko³o 20. tysiêcy goœci. Swój udzia³ potwierdzili ju¿ czo³owi dostawcy produktów i us³ug reklamowych z ca³ej Europy. Swoj¹ bogat¹ i doskona³¹ jakoœciowo ofertê zaprezentuj¹ polskie firmy, które staj¹ siê niezwykle konkurencyjne na wymagaj¹cych rynkach ca³ego kontynentu.

Dwunasta edycja targów Reklamy i Poligrafii RemaDays odbêdzie siê w dniach od 16. do 18 lutego 2016 roku. Ogromne zainteresowanie imprez¹ sprawia, ¿e organizator zachêca do skorzystania z rejestracji on-line. Pozwoli to zaoszczêdziæ czas, a dodatkowo zapewni odebranie bezp³atnej wejœciówki na teren Warsaw EXPO. Tam po prostu trzeba byæ.

 

Wszystkie informacje dostêpne s¹ na www.remadays.com