Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaCongress

17.01.2017

Jak co roku podczas targów RemaDays Warsaw nie zabraknie okazji do poszerzenia wiedzy i udoskonalenia swoich umiejêtnoœci zawodowych. Na zwiedzaj¹cych czekaæ bêd¹ profesjonaliœci z bran¿y, którzy podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem.

 

RemaCongress oferuje szereg ciekawych tematów skierowanych do bran¿y reklamowej i poligraficznej, w tym szkolenia marketingowe, sprzeda¿owe i z zakresu umiejêtnoœci miêkkich.

 

W tym roku w ramach kongresu odbêdzie siê tak¿e konferencja z cyklu B2B Academy organizowana przez Texet Poland i Harvard Business Review. Swoj¹ obecnoœci¹ podczas tego wydarzenia zaszczyci nas profesor Leszek Balcerowicz.

Wszystkie szkolenia odbywaæ siê bêd¹ w salach konferencyjnych, na hali F – stoisko R19 oraz na hali E – stoisko A24.

 

Szczegó³owy program Kongresu znajd¹ Pañstwo na stronie www.remadays.com w zak³adce DLA ZWIEDZAJ¥CYCH.