Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Relacja ze Spotkania Regionalnego PIAP w Warszawie

31.10.2014

Relacja ze Spotkania Regionalnego PIAP w Warszawie


28 paŸdziernika br. w Warszawie odby³o siê drugie tegoroczne Spotkanie Regionalne PIAP.
Na spotkanie PIAP oprócz Cz³onków Izby i firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych zostali zaproszeni specjaliœci ds.prawa patentowego i autorskiego, reprezentanci jednej z wiod¹cych warszawskich kancelarii patentowych.

Spotkania regionalne PIAP z udzia³em ekspertów z ró¿nych dziedzin, ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem.
Firmy z bran¿y artyku³ów promocyjnych mog¹ bezp³atnie zasiêgn¹æ specjalistycznej porady eksperta. Spotkanie w formie debaty daje mo¿liwoœæ uzyskania ciekawych, praktycznych informacji, które s¹ niezbêdne w prowadzeniu w³asnego biznesu. Uczestnicy mog¹ konfrontowaæ swoje doœwiadczenia z zakresu prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej i jednoczeœnie uzyskiwaæ informacje w jaki sposób radz¹ sobie inni gracze tego rynku. To bardzo wa¿ne aby próbowaæ znajdowaæ wspólnie rozwi¹zania problemów, które mog¹ pomóc firmom Cz³onkowskim w lepszym prowadzeniu w³asnej dzia³alnoœci
– mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Podczas jednej z czêœci spotkania zosta³y zaprezentowane bie¿¹ce dzia³ania realizowane przez PIAP.
W trakcie debaty natomiast uczestnicy zapoznali siê z zasadami rejestracji znaków oraz wzorów przemys³owych. Mogli zasiêgn¹æ informacji nt. dlaczego warto inwestowaæ w rejestracjê marki, brandu, gdzie warto rejestrowaæ wzory przemys³owe z uwzglêdnieniem czasu oczekiwania na decyzjê i bardziej przyjaznej dla przedsiêbiorcy procedury z³o¿enia dokumentacji. Przybyli goœcie uzyskali równie¿ informacje na temat regulaminów, które mog¹ byæ stosowane przez firmy i które u³atwiaj¹ przedsiêbiorcom dochodzenie swoich praw w przypadku zaistnienia sporów.

Ciekawe pytania nad którymi uczestnicy debatowali podczas spotkania:

1.Co zrobiæ w przypadku, gdy inna firma chce wykorzystaæ nazwê naszej firmy ?
2. Czy agencja reklamowa oraz producent maj¹ prawo pokazywaæ produkty z logo swoich klientów na stronie internetowej, w katalogach, na targach itp. jako przyk³ad realizacji?
3. Dlaczego nie mo¿na opatentowaæ oprogramowania?
4. Co zrobiæ, jeœli chcemy opatentowaæ produkt w Polsce, a np.w Chinach istnieje ju¿ jego odpowiednik i nie jesteœmy tego œwiadomi. Co zrobiæ w przypadku w przypadku, jeœli ktoœ zacznie siê ubiegaæ o swoje prawa? Czy mamy szansê na wygranie takiego sporu?
5.W jaki sposób radziæ sobie z wysy³aniem wzorów próbek do klientów, które bardzo czêsto nie wracaj¹?
6. Co zrobiæ w przypadku gdy w trakcie przesy³ki towaru od producenta/importera do agencji reklamowej towar zosta³ uszkodzony, zniszczony i wina le¿y po stronie spedytora ? Czy mog¹ nas uchroniæ odpowiednio sporz¹dzone regulaminy? Na co nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê?
7. W jaki sposób uchroniæ siê przed bezprawnym rozpowszechnianiem naszego projektu ( utworu autorskiego)?
8. Czy klient mo¿e odst¹piæ od przyjêcia zamówienia bez powodu ( produkt oznakowany logo klienta)? Jak w takim przypadku powinna zachowaæ siê agencja reklamowa?

Podczas spotkania poruszono równie¿ temat ochrony danych osobowych.

Kolejne spotkania regionalne PIAP planowane s¹ w pierwszej po³owie 2015 roku w Katowicach i Gdañsku.
O szczegó³ach spotkania poinformuje Biuro Zarz¹du PIAP.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426