Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Relacja z Wieczoru Bran¿owego Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych 2015

18.02.2015

Relacja z Wieczoru Bran¿owego Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych 2015

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ju¿ po raz pi¹ty by³a organizatorem Wieczoru Bran¿owego dla Cz³onków PIAP, który sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do integracji firm zrzeszonych w Izbie.
Frekwencja uczestników dopisa³a, a formu³a spotkania podobnie jak w ubieg³ym roku przypad³a do gustu przyby³ym goœciom.

 

Wieczór Bran¿owy PIAP, spotkanie w gronie cz³onków Izby, na zaproszenie Zarz¹du i Sponsorów, to znacz¹ce i cenne dla mnie jako uczestnika wydarzenie. Fantastyczna, przyjacielska i ¿yczliwa atmosfera, któr¹ czuæ by³o na ka¿dym kroku, któr¹ kreuj¹ organizatorzy, a przede wszystkim uczestnicy. Niebanalne wnêtrza Restauracji Warszawski Dzieñ, dobre wino i doskona³e jedzenie oraz akcent muzyczny, dope³nia³y ca³oœci. By³y rozmowy na tematy powa¿ne i lekkie, weso³e i smutne, zarówno biznesowe, jak i prywatne. Jednym s³owem: impreza z charakterem, w zacnym gronie. Dziêkujê, ¿e mog³em wzi¹æ udzia³ – mówiWojciech W¹sowski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy, 12M PRODUCENT MATERIA£ÓW BTL i POS

Wieczór Bran¿owy PIAP odby³ siê 5.02.2015 w Restauracji Warszawski Dzieñ Wine Room. Gospodarzami wydarzenia by³y: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych oraz firmy Cz³onkowskie PIAP: Axpol Trading Sp.z o.o. Sp.K, Inspirion Polska Sp.z o.o.,CiTRON EUROPEAN USB WAREHOUSE, Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Texet Poland Sp.z o.o. , RITF advnet Polska Sp.z o.o. oraz Brandfathers Group Sp.z o.o..

 

– Kolejny wieczór bran¿owy PIAP up³yn¹³ w atmosferze rozmów przy lampce wina, wyró¿nieñ oraz wspólnego œwiêtowania mniejszych i wiêkszych sukcesów. To jedna z niewielu okazji kiedy mo¿na podzieliæ siê z innymi cz³onkami stowarzyszenia tym, co wydarzy³o siê przez ca³y rok, porozmawiaæ o nowinkach i planach na przysz³oœæ. Mi³o jest œwiêtowaæ 10-lecie istnienia firmy, które w tym roku obchodzimy, w tak szczególnym towarzystwie. Z perspektywy czasu œmia³o mogê przyznaæ, ¿e przyst¹pienie do PIAP-u by³o jedn¹ z wielu dobrych decyzji jakie podjêliœmy na przestrzeni ostatnich latmówi Monika Witt – Kierownik ds. marketingu i klientów korporacyjnych

 

Podczas wydarzenia odby³a siê uroczysta Gala PIAP w trakcie, której wrêczono statuetki z okazji okr¹g³ych Jubileuszy firm Cz³onkowskich oraz nagrodzono firmy Cz³onkowskie, które otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê pozytywnych komentarzy w Programie Gwiazdy PIAP – statuetkê i Gwiazdê PIAP 2014 otrzyma³y firmy: Asgard Sp.z o.o. i Jaguar Tomasz Chwi³owicz. Gwiazdy PIAP* to lista najbardziej presti¿owych, najbardziej wiarygodnych i godnych zaufania firm PIAP w bran¿y artyku³ów promocyjnych. Firmy, które w biznesie kieruj¹ siê zasadami Fair Play. Wiêcej informacji

Jubileusze 2015 œwiêtowa³y firmy: Guapa Produkcja Sp. z o.o.,Lunarcorp,Altivo Estera Komenda,START PREZENT s.c.Inspirion Polska Sp. z o.o. ,Mount Blanc Sp z o.o.,COOKIE S³odycze Reklamowe,Dom Reklamy ART OFFICE S.C.,Artigraf,Rosnowski Gift,INTER…TEST,Pro-Activ Sp. Jawna,Feniks Sp.z o.o.,KUNSZT,Graw-Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku,Senator GmbH&Co.KGaA

 

Wieczór Bran¿owy PIAP by³ dla nas wyj¹tkowym momentem podczas trzech dni targów RemaDays 2015.Wp³ynê³o na to wiele czynników: przemi³a atmosfera i wyj¹tkowy lokal, w którym wszystko mia³o miejsce, wyœmienite dania i fantastyczna karta win, wykwintny dobór towarzystwa, sympatyczni ludzie, mile rozmowy na tematy bran¿owe i nie tylko, koncert jazzowy tego wieczoru by³ idealnie pasuj¹cym elementem ca³ego wydarzenia, wyró¿nienie i ¿yczenia jubileuszowe by³y dla nas szczególnie wa¿ne i motywuj¹ce do dalszej pracy za co raz jeszcze serdecznie dziêkujemy!mówi Kim DöhlerDirector International Sales SENATOR GmbH & Co. KGaA

 

FOTORELACJA Z WIECZORU BRAN¯OWEGO PIAP 2015

 

 

Recenzje uczestników Wieczoru Bran¿owego dla Cz³onków PIAP 2015:

 

Jesteœmy szczêœliwi, ¿e mogliœmy wzi¹æ udzia³ w tegorocznej edycji Wieczoru Bran¿owego PIAP. Jest to wyj¹tkowa okazja, podczas której mo¿emy siê spotkaæ z przedsiêbiorcami bran¿y reklamowej i wymieniæ doœwiadczenia. Wszystko to dzieje siê w sprzyjaj¹cej rozmow¹ atmosferze i pozwala na zacieœnienie relacji w tak specyficznym segmencie rynku, jaki reprezentuje Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych. Wierzymy, ¿e przyjêta formu³a sprawdzi siê i w kolejnych latach grono cz³onków bêdzie siê nadal powiêksza³o, by razem stawiaæ czo³a wyzwaniom, jakie niesie dla nas rynek –mówi Pawe³ Heczko specjalista ds. marketingu Gratisownia.pl

 

– Wieczór PIAP ponownie udowodni³ ¿e takie spotkania przygotowane dobrze i profesjonalnie pozwalaj¹ na mi³e spêdzenie czasu wœród przyjació³ z naszej bran¿y. ¯yczê naszej organizacji aby kontynuowa³a tego typu imprezy !!!mówi Tomasz Barudin Dyrektor Sprzeda¿y i Marketingu Texet Poland Sp.z o.o.

 

Wieczór bran¿owy PIAP by³ kolejn¹ wspania³¹ okazj¹ do poznania siê osobiœcie, wymiany doœwiadczeñ i informacji. Podczas ceremonii wrêczenia jubileuszowych statuetek i gwiazd PIAP cz³onkowie Izby mogli siê dowiedzieæ nad czym pracowa³ i pracuje na codzieñ Zarz¹d organizacji. Kameralna atmosfera, z klimatyczn¹ muzyk¹ w tle pozwoli³y Cz³onkom PIAP na oderwanie siê od ciê¿kiego dnia pracy podczas targów RemaDays. Jako Cz³onek Zarz¹du PIAP zapraszam gor¹co wszystkich do naszej organizacji, co roku jest nas coraz wiêcej, a wiêc roœniemy w si³ê. A to daje nam coraz wiêksze mo¿liwoœci dzia³ania, jako organizacji promuj¹cej firmy z bran¿y reklamowejmówi Maciej Dembiñski CEO Rosnowski Gift Sp.z o.o.

Kolejny raz w szacownym gronie s¹czy³em winko prowadz¹c rozmowy, o tym co boli, o tym co cieszy, by z optymizmem zacz¹æ rok nowy. PIAP nas jak zwykle ugoœci³ wytwornie, by³o dla cia³a, jazz’owo dla duszy to wszystko sprawia, ¿e ca³a „rodzina” z nadziej¹ na przysz³oœæ do pracy ruszy. Mam wiêc nadziejê ¿e za lat kilka, bêdê tu znowu goœciem specjalnym, bo tak siê czuje tu ka¿dy z goœci- czy na Bran¿owym czy te¿ na Walnym –mówi Grzegorz Æwikliñski przedstawiciel Agrafka Studio Reklamy (S PRO)

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426