Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rekordowe grillowanie w Nadarzynie

21.04.2016

 

Czy mo¿na biæ rekord œwiata, przygotowuj¹c siê do niego tylko w tydzieñ? Dla firmy ELDRUT z Wadowic Górnych taki czas wystarcza³ by skonstruowaæ najwiêkszy grill na œwiecie. Wykonana przez wadowiczan konstrukcja by³a jedn¹ z atrakcji Targów budowlanych , które odbywa³y siê w miniony weekend w podwarszawskim Nadarzynie.

 

Nad rekordowym grillem pracowa³o w sumie 16 osób. Do jego zbudowania zu¿yto 3 tony, trzech rodzajów stali. Dla u³atwienia transportu, jak i monta¿u zdecydowano siê na modu³owy system belek konstrukcyjnych. Dodatkowo zapewniono 6 palenisk (ze stali niskowêglowej), które niezale¿nie od siebie mo¿na wysuwaæ, aby uzupe³niaæ brykiet do grillowania. Ca³oœæ zdobi³a prawie czterometrowa kie³basa z drutu, która zawis³a nad ton¹ miêsa. Podczas samej imprezy grill oddano w rêce Jaros³awa Uœciñskiego, znanego polskiego mistrza BBQ oraz Roberta Burneiki, popularnego „Hardkorowego Koksa”.

 

To nie pierwsze wyzwanie jakie stawia sobie firma ELDRUT, która na co dzieñ projektuje i produkuje spersonalizowane stojaki reklamowe. W 2015 roku firma z Wadowic Górnych stworzy³a jednego z wiêkszych, w pe³ni funkcjonalnych iphone’ów na œwiecie.