Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Reklamowa fala dotar³a do stolicy

15.02.2017

Na ten moment czeka siê ca³y rok. W centrum wystawienniczym Warsaw EXPO wystartowa³a trzynasta edycja Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays. Od dziœ a¿ do pi¹tku wystawcy prezentuj¹ najnowsze osi¹gniêcia w dziewiêciu sektorach aktywnoœci. Ju¿ po pierwszym dniu najwiêkszej imprezy bran¿owej w Europie Œrodkowej mo¿na za³o¿yæ, ¿e tegoroczne spotkanie specjalistów bêdzie pod ka¿dym wzglêdem rekordowe.

Niemal co roku warszawska impreza cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzaj¹cych. Tym razem w Nadarzynie swoje produkty i us³ugi prezentuje ponad siedmiuset wystawców z kilkunastu krajów Starego Kontynentu, ale nie tylko. Sta³y wzrost liczby zwiedzaj¹cych powoduje, ¿e organizator wprowadza coraz to nowe udogodnienia. Ju¿ po przekroczeniu progu Warsaw EXPO na goœci czeka³ specjalny informator zawieraj¹cy praktyczne wskazówki dotycz¹ce imprezy, a wiêc lokalizacja stoisk, informacja o punktach gastronomicznych i Relax Zone, przegl¹d targowych nowoœci i wiele innych. Dziêki porêcznemu wydawnictwu ³atwiejszy sta³ siê dostêp do szatni, czy punktu kurierskiego. Tradycyjnie na wszystkich którzy zdecydowali siê na odwiedzenie stolicy Polski na dworcu kolejowym Warszawa Zachodnia i na lotnisku Chopina czeka³y specjalne autobusy, które dziêki wspó³pracy z Policj¹ szybko i sprawnie dowioz³y goœci pod sam kompleks wystawienniczy. Na przystankach koñcowych mo¿na by³o skorzystaæ z pomocy hostess. Swoj¹ ofertê przygotowa³a tak¿e firma Mytaxi, która gwarantuje jednorazow¹ zni¿kê w wysokoœci 50 z³otych na pierwszy przejazd dla u¿ytkowników aplikacji Mytaxi (zni¿ka po wpisaniu kodu: RDW17). Dla wszystkich którzy zdecydowali siê dotrzeæ do Nadarzyna samochodem czeka prawie 7 tysiêcy miejsc parkingowych.
Inauguracyjny dzieñ RemaDays Warsaw 2017, by³ tak¿e pocz¹tkiem towarzysz¹cego targom RemaCongress. Dziœ w roli prelegentów wyst¹pili m.in. przedstawiciele firmy Texet. Œroda to tak¿e pierwszy dzieñ targowych emocji. Wy³onieni zostali laureaci presti¿owych konkursów – „Korony Reklamy” i „The Prize for Innovation„. Przyznane zosta³y tak¿e wyró¿nienia w „rywalizacji” na najlepsze gad¿ety roku – „Gifts of the Year” – w g³osowaniu online. A to dopiero pocz¹tek. Goœcie targów ju¿ dziœ mogli zg³osiæ swój akces do loterii dla zwiedzaj¹cych. Aby wzi¹æ udzia³ w losowaniu cennej nagrody wystarczy wrzuciæ swoj¹ wizytówkê do specjalnej urny zlokalizowanej na stoisku organizatora i… poczekaæ na czwartkowe rozstrzygniêcia.
O godzinie 20.00 w klubie „Arco” rozpoczê³a siê tradycyjna Gala Wystawców.