Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

REDA Polska Sp. z o.o. – nie planuje zmiany siedziby

12.06.2014

SPROSTOWANIE!

 

Szanowni Pañstwo,

W zwi¹zku z rozes³aniem przez nowozatrudnionego pracownika dzia³u exportu, wprowadzaj¹cej w b³¹d informacji o planowanych przenosinach siedziby naszej firmy do Czech, pragniemy uspokoiæ i wyjaœniæ co nastêpuje:

 

REDA Polska Sp. z o.o. – nie planuje zmiany siedziby. Nasze biuro, magazyn oraz wzorcownia pozostaj¹ do Pañstwa dyspozycji w Warszawie, na ul. Rogatkowej 16A.

 

ZAPRASZAMY!

 

Jednoczeœnie zachêcamy oczywiœcie do aktualizacji danych poprzez rejestracjê w naszym e-shopie dostêpnym na www.redapolska.com.pl – oczywiœcie tych z Pañstwa, którzy jeszcze tego nie zrobili od czasu zmiany naszego systemu informatycznego i strony www (kwiecieñ 2013).

 

Formularz rejestracyjny dostêpny jest tu: http://www.redapolska.com.pl/NowyUzytkownik.aspx

 

Informujemy i przypominamy, ¿e korzystaj¹cy z naszego e-shopu otrzymuj¹ dodatkowy rabat 3% na towar zakupiony tym kana³em.

 

Jeszcze raz przepraszamy za zaistnia³¹ sytuacjê i zapraszamy do zakupów w naszym e-shopie, gdzie ju¿ w najbli¿szych dniach zaoferujemy Pañstwu specjaln¹, rekompensuj¹c¹ t¹ sytuacjê, ofertê.

 

Z pozdrowieniami z warszawskiego biura,

Zespó³ REDA Polska Sp. z o.o.